Aanbieding!

Death in the Trenches

Original price was: €99,99.Current price is: €89,99.

Death in the Trenches is een spel op strategisch niveau over de Eerste Wereldoorlog dat de hele oorlog beslaat, van de openingsschoten in Servië en België tot de uiteindelijke nederlaag (of overwinning!) van Duitsland en zijn geallieerden in 1918. De kaart, uitgevoerd door Jonathan Carnehl, is ontworpen om je een gevoel te geven van 1914 door gebruik te maken van texturen en kleuren uit atlassen uit die tijd. De kaart strekt zich uit van de Pyreneeën tot Moskou en van Noorwegen tot Soedan en omvat elke vierkante centimeter grondgebied in Europa en het Nabije Oosten waar van 1914 tot 1918 is gevochten, in een handzaam formaat van 34 x 22 inch. Koloniale gevechten over de hele wereld vinden plaats op een extra 8½x11″ kaart die het Duitse rijk laat zien.

Het spel bevat ook 456 prachtig geïllustreerde counters die alle nationale legers uitbeelden die in de oorlog vochten – van de Duitsers, Fransen, Britten en Russen tot de Perzen, Montenegrijnen, Armeniërs, Zuid-Afrikanen en een groot aantal gespecialiseerde eenheden (Frans Vreemdelingenlegioen, Gurkha’s, Italiaanse “Arditi”, Kozakken, Tiroler Kaiserjäger, Zionisten, Beieren, “Dunsterforce”… zelfs China kan een kleine expeditietroep sturen).

1 op voorraad

Artikelnummer: 87413 Categorie:

Beschrijving

Death in the Trenches

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

GTIN: 87413

Vendor Item nr: 1090

 

Death in the Trenches is een spel op strategisch niveau over de Eerste Wereldoorlog dat de hele oorlog beslaat, van de openingsschoten in Servië en België tot de uiteindelijke nederlaag (of overwinning!) van Duitsland en zijn geallieerden in 1918. De kaart, uitgevoerd door Jonathan Carnehl, is ontworpen om je een gevoel te geven van 1914 door gebruik te maken van texturen en kleuren uit atlassen uit die tijd. De kaart strekt zich uit van de Pyreneeën tot Moskou en van Noorwegen tot Soedan en omvat elke vierkante centimeter grondgebied in Europa en het Nabije Oosten waar van 1914 tot 1918 is gevochten, in een handzaam formaat van 34 x 22 inch. Koloniale gevechten over de hele wereld vinden plaats op een extra 8½x11″ kaart die het Duitse rijk laat zien.

Het spel bevat ook 456 prachtig geïllustreerde counters die alle nationale legers uitbeelden die in de oorlog vochten – van de Duitsers, Fransen, Britten en Russen tot de Perzen, Montenegrijnen, Armeniërs, Zuid-Afrikanen en een groot aantal gespecialiseerde eenheden (Frans Vreemdelingenlegioen, Gurkha’s, Italiaanse “Arditi”, Kozakken, Tiroler Kaiserjäger, Zionisten, Beieren, “Dunsterforce”… zelfs China kan een kleine expeditietroep sturen).

Voor de liefhebber van de Eerste Wereldoorlog vult het eenvoudige systeem van Allocation Markers je wereld met historische details: Tanks, Alpenkorpsen, artilleriebeschietingen, vlammenwerpers, gifgas, Krupp-kanonnen, Mustapha Kemal, de Royal Air Force, Frans elan, Rommels bergtactieken en Galliéni’s taxi’s… terwijl de grote oorlogsleiders allemaal hun stempel (goed of slecht!) op de geschiedenis drukken: Bruchmuller, Haig, Hoffmann, Mackensen, Hindenburg en Ludendorff, Rennenkampf en Samsonov, Sarrail, Von Francois, Foch, Brusilov, Nivelle, Plehve, Putnik en Yudenich. Al deze details zijn toegevoegd zonder je te dwingen speciale regels te onthouden.

Wat andere WWI-spellen meedogenloos complex maken, simuleert Death in the Trenches met elegante eenvoud. Face-up eenheden zijn ingegraven; face-down eenheden niet! Zo simpel is het. De nadruk ligt op de leuke dingen in plaats van de saaie dingen; er worden geen productiepunten geteld, de regels voor bevoorrading en strategische herschikking zijn eenvoudig en in gevechten hoef je geen ingewikkelde terreinmodifiers uit je hoofd te leren – die zijn direct ingebouwd in de dobbelsteenworp.

Death in the Trenches bevat een bedrieglijk eenvoudig, kort spelregelboek (met een aantal extra pagina’s met willekeurige gebeurtenissen) met details over het unieke gevechtssysteem van het spel (geen CRT!) dat de slepende aard van gevechten in de Eerste Wereldoorlog op een realistische manier weergeeft en spelers toch genoeg opties geeft om door te zetten. De kaart toont je eenheden op legerniveau, met hun divisieonderdelen buiten de kaart om verstopping van de kaart te voorkomen. De productie en toewijzing van divisies is vereenvoudigd in deze nieuwe Tweede Editie.

Het unieke gevechtssysteem van het spel laat je kiezen hoeveel dobbelstenen je wilt gooien en welk risico je wilt nemen: je zult je dood ergeren aan elke keuze voor “net genoeg maar niet te veel”. Als je je dobbelsteen “overrolt”, betekent dit dat je je mannen “over de top” hebt gestuurd om neergemaaid te worden. Wat had je dan verwacht? Dit is de Eerste Wereldoorlog! Gevechten worden gekenmerkt door een slijpende ‘wapenwedloop’ waarbij je steeds meer dobbelstenen en steeds meer toewijzingen gooit, op de klassieke Eerste Wereldoorlog-manier waarbij je weet dat je met nog één grote zet de overwinning behaalt die je zo vaak is ontgaan.

De eindeloze herspeelbaarheid vloeit voort uit de meer dan 500 zorgvuldig onderzochte willekeurige gebeurtenissen, die je in de vurige wereld van de Eerste Wereldoorlog dompelen op manieren die je nog nooit eerder in een game hebt gezien, terwijl het spel eenvoudig en ongecompliceerd blijft. Lenin, de Senussi-opstand, intriges aan het Roemeense hof, de Emden-cruise, het Armeense bloedbad, de Sinaï-pijplijn, het Oekraïense Reactionaire Hetmanaat, Raspoetin, Mata Hari, het Russische granaattekort, de moord op Edith Cavell, Lawrence of Arabia (en zijn Duitse tegenhanger, Wilhelm Wassmuss), het Nestoriaanse verzet, Pancho Villa, Groothertog Nicolaas, Thomas Masaryk, de Rode Baron, het Tsjechische Legioen, de Ierse Opstand, de Berberopstand, luchtaanvallen, tyfus, griep… Ze zijn er allemaal op een manier die je echt iets leert over de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog.

Spelers voeren het bevel over de strijdkrachten van bijna 40 landen, in een spel dat toch klein genoeg is om op je tafel te passen! Het klinkt als een enorm spel, maar dat is het niet. Death in the Trenches is ontworpen om gespeeld te worden – makkelijk om te spelen, moeilijk om onder de knie te krijgen. Je zult dingen leren over de Eerste Wereldoorlog die je nooit eerder wist en je zult dezelfde crises moeten doorstaan als de leiders van de Entente en de Centrale Mogendheden. Denk je dat je het beter kunt dan Douglas Haig en Robert Nivelle? Nu is het jouw beurt.

Productinformatie

Complexiteit: Gemiddeld (ongeveer 6 van 10)
Speelduur: 10+ uur
Geschikt voor solitaire: Uitstekend
Tijdschaal: 1 beurt = 3 maanden
Schaal kaart: 1 hex = ongeveer 80 mijl
Schaal eenheden: Leger en Korpsen
Ontwerpers: R. Ben Madison en Wes Erni
Kunstenaar: Jonathan Carnehl

Onderdelen:

1 34×22″ kaart van Europa en het Nabije Oosten – gemonteerd
3+ vellen (9/16″) met militaire eenheidsfiches, markers en fiches – totaal 400 (dubbelzijdig)
1 spelregelboekje (inclusief spelsysteem en willekeurige gebeurtenissen)
6 8½ x11″ kleuren vellen met spelershulp en displays
10 zeszijdige dobbelstenen
1 full-color doos en dekselset

***

Death in the Trenches

Death in the Trenches is a strategic-level World War I game covering the entire war, from the opening shots in Serbia and Belgium to the final defeat (or victory!) of Germany and its allies in 1918. The map, executed by Jonathan Carnehl, is designed to give you a feel for 1914 by using textures and colors featured in atlases of the time. It stretches from the Pyrenees to Moscow, and from Norway to the Sudan, covering every square inch of territory in Europe and the Near East which saw combat from 1914 to 1918, in a manageable 34×22″ format. Colonial battles around the world take place on an additional 8½x11″ map showing Germany’s empire.

The game also features 456 beautifully-illustrated counters depicting all the national armies that fought in the war – from the Germans, French, British and Russians all the way down to the Persians, Montenegrins, Armenians, South Africans, and a host of specialized units (French Foreign Legion, Gurkhas, Italian “Arditi”, Cossacks, Tyrolean Kaiserjäger, Zionists, Bavarians, “Dunsterforce”… even China may send a small expeditionary force).

For the World War I buff, the game’s simple off-map system of Allocation markers fills your world with historical detail: Tanks, Alpenkorps, artillery barrages, flamethrowers, poison gas, Krupp guns, Mustapha Kemal, the Royal Air Force, French elan, Rommel’s mountain tactics and Galliéni’s taxicabs… while the great wartime leaders all leave their mark (good or bad!) on history: Bruchmuller, Haig, Hoffmann, Mackensen, Hindenburg and Ludendorff, Rennenkampf and Samsonov, Sarrail, Von Francois, Foch, Brusilov, Nivelle, Plehve, Putnik and Yudenich. All this detail is added without forcing you to remember special rules.

What other WWI games make ruthlessly complex, Death in the Trenches simulates with elegant simplicity. Face-up units are entrenched; face-down units aren’t! Simple as that. Emphasis is on the fun stuff rather than the boring stuff; there is no bean counting of production points, supply rules and strategic redeployment are easy, and in combat there are no complicated terrain modifiers to memorize – those are baked right into the combat die roll.

Death in the Trenches includes a deceptively simple, short rulebook (with several additional pages of random events) detailing the game’s unique combat system (no CRT!) which portrays the grinding nature of World War I combat in a realistic way that still gives players plenty of options to pursue. The map shows your army-level units, with their divisional components represented off map to prevent map clogging. The production and assignment of divisions has been simplified in this new Second Edition.

The game’s unique combat system lets you choose how many dice you want to throw, and the risk you’re willing to take: you’ll agonize over every choice of “just enough but not too much”. If you “overroll” your target number, it means you just sent your men “over the top” to get mown down. What did you expect? This is World War I! Battles feature a grinding ‘arms race’ where you throw in more and more dice, and more and more Allocations, in classic World War I fashion where you know that just “one more big push” will give you the victory that has so often eluded you.

Endless replayability flows from over 500 painstakingly researched random events, which plunge you into the fiery world of World War I in ways you’ve ever seen before in a game, while helping keep play simple and straightforward. Lenin, the Senussi revolt, intrigue in the Roumanian court, the Cruise of the Emden, the Armenian Massacre, the Sinai Pipeline, the Ukrainian Reactionary Hetmanate, Rasputin, Mata Hari, the Russian shell shortage, the murder of Edith Cavell, Lawrence of Arabia (and his German counterpart, Wilhelm Wassmuss), the Nestorian resistance, Pancho Villa, the Grand Duke Nicholas, Thomas Masaryk, the Red Baron, Czech Legion, Irish Rising, Berber Revolt, air raids, typhus, influenza… they’re all here in ways that actually teach you about the history of World War I.

Players command the armed forces of nearly 40 nations, in a game that still manages to be small enough to fit on your table! It sounds like a massive game, but it isn’t. Death in the Trenches is designed to be played – easy to play, hard to master. You’ll learn things about World War I you never knew before, and you’ll have to face the same crises the leaders of the Entente and Central Powers did. Think you can do better than Douglas Haig and Robert Nivelle? Now it’s your turn.

Product Information

Complexity: Medium (about 6 out of 10)
Playing Time: 10+ hours
Solitaire Suitability: Excellent
Time Scale: 1 turn = 3 months
Map Scale: 1 hex = approximately 80 miles
Unit Scale: Army and Corps
Designers: R. Ben Madison and Wes Erni
Artist: Jonathan Carnehl

Components:

1 34×22″ map covering Europe and the Near East – Mounted
3+ countersheets (9/16″) of military unit counters, markers and chits – total 400 (double sided)
1 rules booklet (Game System and Random Events included)
6 8½ x11″ color player aid and display sheets
10 six sided dice
1 full-color box and lid set

 

Extra informatie

Reeks

War Simulations

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).