Aanbieding!

FFG – Descent – Legend of the Dark The Betrayer’s War

Oorspronkelijke prijs was: €149,99.Huidige prijs is: €139,99.

De Vierde Duisternis is begonnen.

De legermacht van Waiqar de Onsterfelijke botst met de dienaren van Drakenheer Levirax, terwijl de horde Uthuk Y’llan zich verspreidt alsof ze geleid wordt door een onzichtbare hand. Als Terrinoth dreigt in te storten, is het aan onze helden om een nieuwe toekomst voor hun thuisland te smeden. Maar zijn ze opgewassen tegen deze taak?

Fantasy Flight Games presenteert met trots The Betrayer’s War, de tweede akte van Descent: Legends of the Dark!

4 op voorraad

Artikelnummer: 841333121938 Categorie:

Beschrijving

FFG – Descent – Legend of the Dark The Betrayer’s War

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

GTIN: 841333121938

Vendor Item nr: FFGDLE04

 

De Vierde Duisternis is begonnen.

De legermacht van Waiqar de Onsterfelijke botst met de dienaren van Drakenheer Levirax, terwijl de horde Uthuk Y’llan zich verspreidt alsof ze geleid wordt door een onzichtbare hand. Als Terrinoth dreigt in te storten, is het aan onze helden om een nieuwe toekomst voor hun thuisland te smeden. Maar zijn ze opgewassen tegen deze taak?

Fantasy Flight Games presenteert met trots The Betrayer’s War, de tweede akte van Descent: Legends of the Dark!

In deze enorme uitbreiding zetten één tot vier spelers de reis van Brynn, Chance, Galaden, Kehli, Syrus en Vaerix voort terwijl ze vechten om hun koninkrijk te redden van het kwaad dat de erfenis bedreigt. Met nieuwe vaardigheden om te gebruiken, nieuwe vijanden om tegen te vechten en een nieuw verhaal om te vertellen, maakt The Betrayer’s War Descent nog groter en beter dan ooit.

Legends Only Grow

Onze helden hebben veel meegemaakt in de loop van de eerste akte van Descent, Blood and Flame. Brynn, Chance, Galaden, Kehli, Syrus en Vaerix hebben allemaal veel geleden, maar ze hebben ook geleerd en zijn gegroeid. In The Betrayer’s War heeft elk van de zes helden een aantal serieuze upgrades gekregen, waaronder een gloednieuwe heldenkaart* compleet met nieuwe afbeeldingen en vaardigheden.

Net als in de eerste Act is elke heldenkaart dubbelzijdig, met op elke kant een andere vaardigheid. Naast een verhoogde gezondheid en stats en een tweede surge ability, maakt elke hero ook gebruik van een nieuwe mechanic die uniek voor hem is, wat nog meer strategische opties biedt tijdens een quest.

Brynn heeft nu bijvoorbeeld toegang tot het nieuwe Technique sleutelwoord, dat haar krachtige effecten geeft afhankelijk van het type wapen dat ze heeft uitgerust. Verschillende van haar nieuwe vaardigheden, zoals Stand Fast en Counterswing , maken verstandig gebruik van dit sleutelwoord, waardoor Brynn nog meer tactische gevechtsopties heeft dan voorheen!

Tot slot krijgt elke held ook toegang tot een gloednieuwe kaartsoort: legendes.

   

Beide kanten van een van Brynn’s legendakaarten.

Net als vaardigheden zijn legendes dubbelzijdige kaarten die je vrijspeelt tijdens het spelen van de campagne. Het kost ervaring (XP) om ze uit te rusten. Maar in tegenstelling tot vaardigheden kun je deze kaarten nooit omdraaien; als je ze vrijspeelt, kies je welke kant van de kaart je wilt krijgen en dan heb je toegang tot die legende (terwijl je de andere kant blokkeert) voor de rest van de campagne. Legenden kosten nooit vermoeidheid of acties om te gebruiken – hun vaardigheden zijn altijd van kracht!

We gaan later dieper in op elke held en hun nieuwe kaarten, dus blijf op de hoogte!

*Opmerking: Als je De oorlog van de verrader speelt, moet je voor elke held de nieuwe Act 2 heldenkaarten gebruiken. Je kunt echter nog steeds alle andere kaarten gebruiken die je hebt vrijgespeeld tijdens de Act 1-campagne, inclusief vaardigheden en wapens.

A Shadow Over Terrinoth

(Waarschuwing: Er volgen enkele spoilers voor akte 1!)

Hoewel de helden van Forthyn erin geslaagd zijn om veel mensen uit de baronie te evacueren tijdens de eindgebeurtenissen van akte 1, was de prijs hoog: Frostgate is geplunderd en Highmont Castle ligt in puin. Met de legers van Waiqar in gevecht met de troepen van de drakenheer Levirax en hordes Uthuk die zich over het land blijven verspreiden, is het al erg genoeg. Voeg daaraan toe dat de overgebleven baronieën elkaar naar de keel vliegen en Terrinoth balanceert op het randje van een scheermes.

Het lijkt erop dat de helden nog heel wat werk voor de boeg hebben.

Terwijl je de erfenis van Terrinoth door deze crisis loodst, krijgen jij en je groep te maken met een aantal ernstige bedreigingen en grote uitdagingen. Net zoals de helden nieuwe krachten hebben opgedaan, zijn ook de vijanden waar je mee te maken krijgt sterker geworden. De nieuwe stressconditie kan ervoor zorgen dat helden vermoeid raken als ze andere conditiefiches van een kaart weggooien, en vijanden hebben slinkse nieuwe tactieken en komen in nog krachtigere varianten dan voorheen. De helden zullen alle hulpmiddelen in hun arsenaal moeten gebruiken om als overwinnaar uit de strijd te komen, maar wees gewaarschuwd…

…er zitten een paar echte monsters in deze doos.

Against All Odds

Met vernietiging en dood die welig tieren over Terrinoth, kan de situatie niet nijpender zijn voor onze helden van Descent: Legends of the Dark. Toch is de hoop nog niet verloren, want nieuwe gereedschappen, kennis en vaardigheden kunnen de helden de voorsprong geven die ze zo hard nodig hebben. De reis zal lang en moeilijk zijn, maar geen enkele overwinning is ooit gemakkelijk geweest.

Kun jij de komende Duisternis weerstaan? Of zal jouw legende eindigen in vuur en verderf? Kom erachter wanneer The Betrayer’s War in augustus in de winkelschappen ligt!

***

FFG – Descent – Legend of the Dark The Betrayer’s War

The Fourth Darkness has begun.

The shambling armies of Waiqar the Undying clash with the servants of Dragonlord Levirax, all while the Uthuk Y’llan horde spreads as if guided by an unseen hand. As Terrinoth threatens to collapse, it falls to our heroes to forge a new future for their homeland. But are they up to the task?

Fantasy Flight Games is proud to present The Betrayer’s War, the second Act of Descent: Legends of the Dark!

In this massive expansion, one to four players continue the journey of Brynn, Chance, Galaden, Kehli, Syrus, and Vaerix as they struggle to save their kingdom from the evil that threatens its legacy. With new abilities to wield, new enemies to fight, and a new story to tell, The Betrayer’s War makes Descent even bigger and better than ever.

Legends Only Grow

Our heroes have been through a lot over the course of Descent’s first Act, Blood and Flame. Brynn, Chance, Galaden, Kehli, Syrus, and Vaerix have all suffered much, but they have also learned and grown. In The Betrayer’s War, each of the six heroes has received some serious upgrades, including a brand-new hero card* complete with new art and abilities.

Just like in the first Act, each hero’s card is double-sided, with a different ability on each side. In addition to increased health and stats and a second surge ability, each hero also utilizes a new mechanic unique to them, opening even more strategic options during a quest.

For example, Brynn now has access to the new Technique keyword, which grants her potent effects depending on which type of weapon she has equipped. Several of her new skills, such as Stand Fast and Counterswing , make judicious use of this keyword, giving Brynn even more tactical combat options than she had before!

Finally, each hero also gains access to a brand new card type: legends.

   

Both sides of one of Brynn’s legend cards.

Similar to skills, legends are double-sided cards that you unlock as you play through the campaign, and they cost Experience (XP) to equip. However, unlike skills, you can’t ever flip these cards; when you unlock them, you choose which side of the card to gain, and then you have access to that legend (while locking out its other side) for the rest of the campaign. Legends never cost any fatigue or actions to use—their abilities are always in effect!

We’ll go into more detail on each hero and their new cards at a later date, so stay tuned!

*Note: While playing through The Betrayer’s War, you are required to use the new Act 2 hero cards for each hero. However, you can still make use of any and all other cards you unlocked during the Act 1 campaign, including skills and weapons.

A Shadow Over Terrinoth

(Warning: Some spoilers for Act 1 lie ahead!)

While the heroes of Forthyn managed to evacuate many of the barony’s people during the ending events of Act 1, the cost was high: Frostgate has been sacked, and Highmont Castle lies in ruin. With Waiqar’s armies battling the forces of the dragonlord Levirax and hordes of Uthuk continuing to spread across the land, things are already bad enough. Add in the fact that the remaining baronies are at each others’ throats, and Terrinoth is teetering on a razor’s edge.

The heroes, it seems, have their work cut out for them.

As you guide Terrinoth’s legacy through this crisis, you and your party will face a number of dire threats and grave challenges. Just as the heroes have gained new strength, the enemies you face have gotten tougher. The new stress condition can force heroes to suffer fatigue when they discard other condition tokens from a card, and enemies have devious new tactics and come in even more powerful variations than before. The heroes will need to use every tool in their arsenal in order to emerge victorious, but be warned…

…there are some real monsters in this box.

Against All Odds

With destruction and death rampant across Terrinoth, the situation could not be more dire for our heroes of Descent: Legends of the Dark. And yet, hope is not lost, for new tools, knowledge, and abilities can give the heroes the edge they desperately need. The journey will be long and difficult, but no worthwhile triumph has ever been easy.

Can you withstand the coming Darkness? Or will your legend end in fire and ruin? Find out when The Betrayer’s War hits store shelves in August!

 

Extra informatie

Reeks

Descent

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).