Warcradle Scenics – Red Oak Town Set 2

149,99

De Red Oak Residence heeft een ontwerp dat veel voorkomt in de nederzettingen in het Westen. Goedkoop en overvloedig hout wordt ondersteund met stalen balken en koperen leidingen, zodat huiseigenaren toegang hebben tot alle moderne gemakken die het door RJ aangedreven Dystopische Tijdperk te bieden heeft. Deze moderne huizen zijn altijd gewild, dus handel snel om je eigen stukje van het Westen veilig te stellen!

Distilleerderijen zijn een belangrijk onderdeel van elke groeiende stad. Het is een bloeiende industrie in de grensgebieden van de Unie en het is zeer lucratief om het goede volk van het Westen te voorzien van een constante voorraad drank, raketbrandstof en andere medicinale drankjes.

Het meerlagige stadshuis is typerend voor de huizen van de rijkere kolonisten in het westen. Dit zorgt niet alleen voor een nieuw gameplay-element met zijn omvang, het gebouw zelf is enorm aanpasbaar en is compatibel met elementen uit de Red Oak Residence om een echt unieke set gebouwen voor je stad te maken.

1 op voorraad

Artikelnummer: 5060770870765 Categorie:

Beschrijving

Warcradle Scenics – Red Oak Town Set 2

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

GTIN: 5060770870765

Vendor Item nr: WSA540018

 

De Red Oak Residence heeft een ontwerp dat veel voorkomt in de nederzettingen in het Westen. Goedkoop en overvloedig hout wordt ondersteund met stalen balken en koperen leidingen, zodat huiseigenaren toegang hebben tot alle moderne gemakken die het door RJ aangedreven Dystopische Tijdperk te bieden heeft. Deze moderne huizen zijn altijd gewild, dus handel snel om je eigen stukje van het Westen veilig te stellen!

Distilleerderijen zijn een belangrijk onderdeel van elke groeiende stad. Het is een bloeiende industrie in de grensgebieden van de Unie en het is zeer lucratief om het goede volk van het Westen te voorzien van een constante voorraad drank, raketbrandstof en andere medicinale drankjes.

Het meerlagige stadshuis is typerend voor de huizen van de rijkere kolonisten in het westen. Dit zorgt niet alleen voor een nieuw gameplay-element met zijn omvang, het gebouw zelf is enorm aanpasbaar en is compatibel met elementen uit de Red Oak Residence om een echt unieke set gebouwen voor je stad te maken.

Gerechtigheid wordt in de Union Frontier vaak gebracht aan het einde van een strop. Dit gebeurt vaak bij de galg en klokkentoren van Red Oak. In deze turbulente tijden zijn deze galgen zowel een vorm van macaber vermaak als een waarschuwing aan de burgers dat wetteloosheid niet wordt getolereerd. Wettelijk gezien kan de executie alleen worden uitgevoerd op een afgesproken tijdstip en alleen door een wetsdienaar. Veel vogelvrijverklaarden zijn hun dood tegemoet gegaan, kijkend naar de klokkentoren die naar hun laatste moment tikt, wachtend op uitstel dat nooit komt.

Terwijl voor de zeer rijken bijna directe communicatie mogelijk is via de radio en andere esoterische middelen, is voor de meesten het postkantoor de enige manier om te communiceren met de wereld buiten de stadsgrenzen. Typische bezorging was tussen een maand en tien dagen, afhankelijk van het belang van de brief of het pakket en natuurlijk de kosten. Het postkantoor is niet alleen een belangrijke plek voor het verzenden en ontvangen van berichten, maar ook voor de lokale gemeenschap om elkaar te ontmoeten en nieuws te delen dat binnenkomt vanuit de Unie en daarbuiten.

De komst van de Iron Horse is een zegen geweest voor de verspreide nederzettingen aan de Amerikaanse grens. Natuurlijk hebben zelfs deze wonderbaarlijke technologische hoogstandjes van tijd tot tijd onderhoud en opladen nodig. Wagenmakers, zoals deze, bieden betaalbare diensten aan het goede volk van Red Oak – zeker beter dan zaken doen met de Verlichte, want hun hulp kost vaak letterlijk een arm en een been…

In het Amerikaanse grensgebied is de bank niet alleen een plek om je dollars te bewaren. Alles van waarde, van goudstaven tot familiestukken, van Sturginiumdeposito’s tot verfijnde kunstwerken kan door de stadsbank worden veiliggesteld. In tijden van crisis kan de bank een van de meest versterkte en goed verdedigde gebouwen in de stad zijn – tegen een prijs.

Deze wachttorens, die de skyline van steden als Red Oak domineren, stellen de inwoners in staat een oogje in het zeil te houden voor de opvallende stofwolken die de komst aankondigen van Iron Horses en de bandieten die ze vaak berijden. Met onderdelen om hem in elkaar te zetten in plaats van een watertoren, is de Red Oak Watchtower een geweldige aanvulling op je tafel of zelfs het middelpunt ervan.

Deze set bevat:

1x Residentie
1x Distilleerderij
1x Stadshuis
1x Galg en Klokkentoren
1x postkantoor
1x wagenmakerij
1x Bank
1x Wachttoren

Let op:

De decorstukken zijn gemaakt van MDF (Medium Density Fibre Board).
De gebouwen worden in grondverf geleverd en moeten enigszins worden geassembleerd.
Montage-instructies vind je online en door de QR-code op de verpakking te scannen.

***

Warcradle Scenics – Red Oak Town Set 2

The Red Oak Residence is of a common design found throughout the settlements of the West. Cheap and plentiful timber is supported with steel joists and copper conduits so that homesteaders have access to all of the modern conveniences that the RJ-powered Dystopian Age can offer. These modern homes are always in demand, so act quickly to secure your very own piece of the West!

Distilleries are an important part of any growing town. A booming industry in the Union frontier, it is highly lucrative being able to supply the good folk of the West a steady supply of hooch, rocket fuel and other more medicinal libations.

The multi-levelled Town House is typical of the homes the more wealthy settlers inhabit out West. Not only does this bring about a new gameplay element with its size, the building itself is hugely customisable and is compatible with elements from the Red Oak Residence to create a truly unique set of buildings for your town.

Justice is often delivered in the Union Frontier at the end of a noose. This happens a great deal at the Red Oak Gallows and Clock Tower. In such turbulent times, these gallows are both a form of macabre entertainment and a warning to the citizens that lawlessness will not be tolerated. Legally, the execution can only be carried out at an appointed hour and only by a Lawman. Many outlaws have gone to their deaths, watching the clock tower as it ticks towards their final moment, waiting for a reprieve that never comes.

While for the very wealthy, near-instant communications can be achieved through radio and other more esoteric means, for most the Post Office represents the only means of communicating with the world outside the town limits. Typical delivery was between a month and ten days, depending on the importance of the letter or package and of course the cost. The Post Office is an important place to not only send and receive messages but also for the local community to meet and share news as it arrives from the Union and beyond.

The advent of the Iron Horse has been a boon to the scattered settlements of the American Frontier. Of course, even these wondrous technological marvels require maintenance and recharging from time to time. Cartwrights, like this one, offer affordable services to the good folk of Red Oak – certainly preferable to dealing with the Enlightened as their assistance often literally costs an arm and a leg…

In the American frontier, the bank is not just a place to keep your dollars. Anything of value, from gold bars to family heirlooms, from Sturginium deposits to refined artworks can be safeguarded by the town bank. Such protection in the Dystopian Age does not come easily or cheaply, in times of crisis, the bank can be one of the most fortified and well-defended buildings in town – at a price.

Dominating the skyline of towns like Red Oak, these watchtowers allow the residents to keep a watchful eye for the telltale dust clouds that announce the arrival of Iron Horses and the bandits who often ride them. With parts to assemble it instead as a water tower, the Red Oak Watchtower is a great addition to your table or even the centre point for one.

This set contains:

1x Residence
1x Distillery
1x Town House
1x Gallows and Clock Tower
1x Post Office
1x Cartwright
1x Bank
1x Watchtower

Please Note:

Scenery items are manufactured in Medium Density Fibre Board (MDF).
Buildings are supplied primed and some assembly will be required.
Assembly instructions can be found online and by scanning the QR printed on the packaging.

 

Extra informatie

Merk miniatuur

Type miniatuur product

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).