Defending America – Intercepting the Amerika Bombers 1947-48

59,99

In een andere tijdlijn staat Engeland alleen in Europa: verslagen maar niet volledig vernietigd. De ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1944 in combinatie met een wapenstilstand stelt de Duitsers in staat om uit te rusten, hun legers op te bouwen en terug te trekken naar het westen. De Amerikanen hebben eindelijk besloten om Duitsland de oorlog te verklaren, maar het lijkt een ietwat nutteloos gebaar, omdat elke poging om Europa te bevrijden geconfronteerd zou worden met de volledige macht van de Wehrmacht en Luftwaffe.

In 1946 wordt de Amerika Bomber werkelijkheid. Het Duitse atoombomproject is bijna voltooid.

In 1947 beginnen de eerste missies tegen het Amerikaanse thuisland… maar de Amerikanen hebben de handdoek nog niet in de ring gegooid. Nieuw ontwikkelde straaljagers vullen hun propeller aangedreven luchtmacht aan en vliegdekschepen vliegen uit om te proberen de Amerika bommenwerpers op te vangen voordat ze de industriële doelen aan de Oostkust kunnen bereiken. Het is nu tijd om Amerika te verdedigen.

1 op voorraad

Artikelnummer: 67672 Categorie:

Beschrijving

Defending America – Intercepting the Amerika Bombers 1947-48

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

GTIN: 67672

Vendor Item nr: 1133

 

In een andere tijdlijn staat Engeland alleen in Europa: verslagen maar niet volledig vernietigd. De ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1944 in combinatie met een wapenstilstand stelt de Duitsers in staat om uit te rusten, hun legers op te bouwen en terug te trekken naar het westen. De Amerikanen hebben eindelijk besloten om Duitsland de oorlog te verklaren, maar het lijkt een ietwat nutteloos gebaar, omdat elke poging om Europa te bevrijden geconfronteerd zou worden met de volledige macht van de Wehrmacht en Luftwaffe.

In 1946 wordt de Amerika Bomber werkelijkheid. Het Duitse atoombomproject is bijna voltooid.

In 1947 beginnen de eerste missies tegen het Amerikaanse thuisland… maar de Amerikanen hebben de handdoek nog niet in de ring gegooid. Nieuw ontwikkelde straaljagers vullen hun propeller aangedreven luchtmacht aan en vliegdekschepen vliegen uit om te proberen de Amerika bommenwerpers op te vangen voordat ze de industriële doelen aan de Oostkust kunnen bereiken. Het is nu tijd om Amerika te verdedigen.

Defending America is een solitair spel op tactisch niveau waarin je het bevel voert over een echt of experimenteel onderscheppingsvliegtuig tijdens een angstaanjagende kijk op wat had kunnen zijn in de Tweede Wereldoorlog. Elke beurt bestaat uit één vlucht, waarbij de speler een missie vliegt om Amerika-bommenwerpers te onderscheppen die onderweg zijn om het vasteland van de Verenigde Staten te bombarderen. Naarmate de speler vordert, kan hij upgraden naar nog geavanceerdere interceptors in dit alternatieve geschiedenisspel. Defending America is gebaseerd op de actievolle game “Amerika Bomber” en draait de situatie om: de speler probeert conventionele en atoombomaanvallen op het thuisland tegen te houden. Het bouwt een sterk verhaal op rond de piloot terwijl je probeert vaardigheden te verdienen, in rang te stijgen door promotie, onderscheidingen te ontvangen en een gevaarlijk jaar boven de Atlantische Oceaan en Amerika te overleven.

Het doel van het spel is om talrijke vluchten uit te voeren in de rol van onderscheppingspiloot en zoveel mogelijk bommenwerpers te doden, met de nadruk op de voorbereiding om atoomaanvallen te stoppen. Piloten kunnen de opgedane ervaring gebruiken om hun kansen op succes te verbeteren door vaardigheden te kopen. Onderscheidingen en technologische vooruitgang door het gebruik van het technologietraject helpen bij het vertellen van het uiteindelijke doel van de speler – de “gesel van de Amerikaanse bommenwerpers” worden en een einde maken aan de dreiging voor de Verenigde Staten vanuit de lucht.

Het systeem zit boordevol technische details gebaseerd op voorgestelde vliegtuigontwerpen, maar zonder de complexiteit om de belangrijkste facetten van een hypothetische strategische bommencampagne boven Amerika vast te leggen. Er zijn 16 onderscheppingsvliegtuigen beschikbaar om te besturen (zowel historische als experimentele, USAAF en marine) en zes soorten Amerikaanse bommenwerpers om neer te schieten. De vliegtuigen zijn:

P-80, P-80B Shooting Stars
XP-61, XP-67, XP-81, XP-83
F-86 Sabre, F-89A Scorpion
F8F-1, F8F-1B Bearcats
FJ-1 Fury, FH-1 Phantom
F7F-3 Tigercat
BoeingXF8B-1
F2H-1, F2H-2 Banshee

Voor elk vliegtuig gebruik je de datum van beschikbaarheid, snelheid, operatiegebied op basis van de thuisbasis, individuele wapensystemen, schade en status van de bemanning.

Spelers worden toegewezen aan een landbasis als het om de USAAF gaat of aan een vliegdekschip als het om de marine gaat. Van daaruit voeren ze onderscheppingsmissies uit, terwijl onderzeeërs uit de Tench-klasse stand-by staan om zo nodig “reddingsoperaties” uit te voeren.

Naast de focus op hardware wordt ook het menselijke aspect van de oorlog vastgelegd, omdat de piloot en bemanning in de loop der tijd kunnen verbeteren door vaardigheden te verwerven. Naast de gestroomlijnde gevechtsroutines om het spelen te vergemakkelijken, bevat het spel een grote verandering door de toevoeging van het “Technologie-spoor”. Met dit systeem kan de speler beslissen welke technologische vooruitgang hij de wetenschappers wil laten nastreven om zijn gevechtseffectiviteit te verbeteren. Sommige zijn gebaseerd op overleven, andere op meer aanval – het is een belangrijke beslissing die de speler elke maand moet nemen.

Het spel verloopt snel en volgt een vaste volgorde van gebeurtenissen die zich tot het einde van het spel herhalen. Zodra je je eerste piloot en je opdracht hebt, ga je verder met het spel door op te stijgen wanneer de vijandelijke bommenwerpers naderen en vervolgens te controleren of je ze kunt onderscheppen voordat ze de kans krijgen om een groot aantal doelen op het vasteland van de Verenigde Staten te bombarderen. Afhankelijk van waar de speler zich op dat moment bevindt, bestaat de strijd uit het onderscheppen van een van de zes historisch gemodelleerde (zij het hypothetische) Amerikaanse bommenwerpers. Na de onderschepping volgt de landing, waarbij het weer weer een rol speelt als onderdeel van de landingsprocedure. Als de missie is voltooid, kun je zien of je beloningen hebt verdiend of ervaringspunten hebt opgedaan voor je volgende vlucht. Hier kun je desgewenst ook ervaringspunten uitgeven om vaardigheden op te doen en een nieuw interceptortype aanvragen als er een beschikbaar is. Je herhaalt dit proces door naar je volgende missie te gaan totdat je wordt neergeschoten en gedood, of tot eind maart 1948, als je het zonder kleerscheuren haalt.

Dit spel is zeer toegankelijk voor degenen die bekend zijn met het B17: Queen of the Skies-systeem. Het spelsysteem leent zich uitstekend voor het vastleggen van het gespannen gevoel van een interceptiemissie en geeft een angstaanjagende kijk op “wat had kunnen zijn” als de geallieerden het slecht hadden gedaan in de oorlog. Hoewel Defending Amerika is ontworpen als een solitaire spelervaring, zijn er extra spelopties voor zowel coöperatieve als competitieve spelsessies met meerdere spelers en een optie om het spel te koppelen aan Amerika Bomber: Evil Queen of the Skies.

Defending America is bedoeld als een zeer speelbaar en interessant solitairespel over een strategische bommencampagne die nooit heeft plaatsgevonden. Maar het is ook een ontnuchterende kijk op wat er had kunnen gebeuren als de Tweede Wereldoorlog anders was verlopen.

Productinformatie:

Complexiteit: 4 van 10
Geschikt voor solitaire: 10 van 10
Tijdsbestek: Wekelijkse beurten (individuele vluchten, 4 per maand)
Schaal kaart: Abstract
Schaal van eenheden: Individuele vliegtuigen, wapensystemen, specifieke bemanningsleden en munitie rondes
Spelers: Eén (met optie voor twee of meer)
Speeltijd: 60-90 minuten

Onderdelen:

Een tellerblad van 9/16″ eenheidstellers
Acht vliegtuigmatten
Negen hulpkaarten voor spelers
Een gevechtsmat
Een Pilot Awards Display Mat
Een kaart met luchtoperaties
Spelregels boekje
Een logboek
Twee 6-zijdige en één 10-zijdige dobbelsteen
Doos en deksel

Credits:

Ontwerper: Gregory M. Smith
Kunstenaar: Bruce Yearian
Ontwerp verpakking: Bruce Yearian, Brien Miller
Projectdirecteur: John Kranz

***

Defending America – Intercepting the Amerika Bombers 1947-48

In another timeline, England stands alone in Europe: beaten down but not completely destroyed. The Soviet collapse in 1944 combined with an armistice allows the Germans to rest and refit their armies and deploy back to the west. The Americans have finally decided to declare war on Germany, but it seems to be a somewhat futile gesture, as any attempt to liberate Europe would have to face the full might of the Wehrmacht and Luftwaffe.

In 1946, the Amerika Bomber becomes a reality. The German Atomic bomb project is almost complete.

In 1947, the first missions begin against the American Homeland…but the Americans have not thrown in the towel.Newly developed jets supplement their prop-driven air forces, and aircraft carriers sortie to try and catch the Amerika Bombers before they can reach the industry-rich targets of the East coast. It is now time for defending America.

Defending America is a solitaire, tactical level game which places you in command of an actual or experimental interceptor aircraft during a frightening look at what might have been in World War II. Each turn consists of one sortie, during which the player will fly a mission to intercept Amerika Bombers which are enroute to bomb the mainland of the United States. As the player progresses, he may choose to upgrade to even more advanced interceptors in this alternate history game. Defending America is based on the action-packed “Amerika Bomber” game and reverses the situation with the player attempting to stop conventional and atomic bomb attacks on the homeland. It builds a strong narrative around the pilot as you look to earn skills, rise in rank through promotion, receive awards and survive a dangerous year above the Atlantic Ocean and America.

The objective of the game is to conduct numerous sorties in the role of a interceptor pilot and rack up as many bomber kills as possible, with a special emphasis on preparing to stop atomic attacks. Pilots may use the experience gained to improve their odds of success by purchasing skills. Awards and technological advances via use of the technology track help to narrate the player’s eventual goal – to become the “Scourge of the Amerika Bombers” and end the threat to the United States from the air.

The system is packed with rich technical detail based on proposed aircraft designs, but without the complexity to capture the key facets of a hypothetical strategic bombing campaign over America. There are 16 interceptor aircraft to available to pilot (both historical and experimental, USAAF and Navy) and six types of Amerika Bomber to shoot down. The aircraft are:

P-80, P-80B Shooting Stars
XP-61, XP-67, XP-81, XP-83
F-86 Sabre, F-89A Scorpion
F8F-1, F8F-1B Bearcats
FJ-1 Fury, FH-1 Phantom
F7F-3 Tigercat
BoeingXF8B-1
F2H-1, F2H-2 Banshee

For each aircraft, you will be using the date of availability, speed, area of operations based on originating base, individual weapon systems, damage, and crew status.

Players are assigned to a land base if USAAF or an aircraft carrier if Navy/Marine, and conduct interception missions from there while Tench Class submarines stand by to provide “lifeguard” duty if required.

Besides the focus on hardware, the human aspect of the war is captured as the Pilot and Crew can improve over time via the acquisition of skills. In addition to having streamlined combat routines to facilitate ease of play, the game includes a major change by the inclusion of the “Technology Track.” This system allows the player to decide which technological advances he wishes the scientists to pursue in order to improve his combat effectiveness. Some are based on survival, some on increased offense – it is a major decision the player must make each month.

Game play moves quickly, following a set sequence of events that are repeated until the end of the game. Once you have your initial pilot along with your assignment, play proceeds by taking off when the enemy bomber force nears, then checking to intercept them before they get a chance to bomb a multitude of targets on the mainland United States. Combat consists of interception from your U.S. carrier or land-based aircraft, depending on where the player is currently located, then intercepting one of six historically modelled (albeit hypothetical) Amerika Bombers. After interception, landing operations occur, with the weather playing a factor again as part of the landing procedure. When the mission is completed, you will ascertain if any awards have been earned or Experience points gained prior to you next sortie. Here you can also spend Experience points if desired to gain skills and may request a new interceptor type if one is available. You will repeat this process by going to your next sortie until shot down and killed, or until the end of March 1948, should you make it through unscathed.

This game is highly accessible to those familiar with the B17: Queen of the Skies system. The game system lends itself very well to capturing the tense feelings of being on a interception mission, and gives a frightening look on “what might have been” had the Allies fared poorly in the war. While Defending Amerika is designed as a solitaire gaming experience, additional options for play are provided for both multi-player cooperative and competitive gaming sessions, and an option to link the game with Amerika Bomber: Evil Queen of the Skies.

Defending America is meant to be a highly playable and interesting solitaire game covering a strategic bombing campaign that never occurred. But it is also a sobering look at what might have happened if World War II had gone differently.

Product Information:

Complexity: 4 out of 10
Solitaire Suitability: 10 out of 10
Time Scale: Weekly turns (individual sorties, 4 per month)
Map Scale: Abstract
Unit Scale: Individual aircraft, weapon systems, specific crew members, and ammo rounds
Players: One (with option for two or more)
Playing Time: 60-90 minutes

Components:

One Counter Sheet of 9/16″ unit-counters
Eight Aircraft Display Mats
Nine Player Aid Cards
One Combat Display Mat
One Pilot Awards Display Mat
One Air Operations Map
Rules Booklet
One Logsheet
Two 6-sided, and one 10-sided die
Box and Lid

Game Credits:

Designer: Gregory M. Smith
Artist: Bruce Yearian
Package Design: Bruce Yearian, Brien Miller
Project Director: John Kranz

 

Extra informatie

Reeks

War Simulations

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).