FFG – Fallout Shelter: The Board Game

44,99

Bouw ondergronds aan een betere toekomst in Fallout® Shelter™: The Board Game , een postnucleair arbeidersplaatsingsbordspel voor twee tot vier spelers. In Fallout Shelter, gebaseerd op het populaire mobiele spel van Bethesda Softworks, kruip je in de huid van een kluisbeambte die zorgt voor geluk onder de inwoners van je kluis. Met de verkiezing van een nieuwe Opzichter in het verschiet, is de officier die het meeste geluk onder de bewoners kan vergaren er zeker van dat hij de verkiezing wint.

Als officier moet je de bewoners de weg wijzen naar waar ze hun tijd in de kluis doorbrengen, of het nu gaat om relaxen in de lounge, het verzamelen van vitale grondstoffen zoals voedsel in de gemeenschappelijke tuinen of het bestrijden van een kakkerlakkenplaag in de speelkamer. De keuze is altijd aan jou, maar onthoud dat je een balans moet vinden tussen geluk en efficiëntie om je mensen naar een betere toekomst onder de grond te leiden!

Bouwen aan een betere toekomst

Elk spel van Fallout Shelter begint met dezelfde basisopstelling voor je spannende Vault-Tec Vault! Maar maak je geen zorgen, je kluis zal op verrassende nieuwe manieren groeien terwijl je kamers bouwt voor je bewoners om te bezoeken. Je begint klein met het toewijzen van twee bewoners per keer aan hun dagelijkse taken, maar met de juiste planning kan dat aantal uitgroeien tot zeven bewoners die onder jouw bezielende leiding werken. De taken die je bewoners moeten uitvoeren, worden weergegeven door vakjes verspreid over de kluis.

Elk van deze ruimtes biedt verschillende beloningen en voordelen, van het genereren van geluk waarmee je het spel wint, tot het produceren van grondstoffen en het afweren van bedreigingen uit het Wasteland. Elke kamer heeft een ander effect en in de meeste kamers kunnen wel twee bewoners wonen!

Elke kamer heeft twee ruimtes om een bewoner te plaatsen. Sommige hebben kosten, maar ze leveren allemaal een beloning op! In het geval van de fitnessruimte kost het plaatsen van een bewoner in de aangegeven ruimte je een voorwerp, maar levert het je een geluksfiche op!

4 op voorraad

Categorie:

Beschrijving

FFG – Fallout Shelter: The Board Game

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

 

Bouw ondergronds aan een betere toekomst in Fallout® Shelter™: The Board Game , een postnucleair arbeidersplaatsingsbordspel voor twee tot vier spelers. In Fallout Shelter, gebaseerd op het populaire mobiele spel van Bethesda Softworks, kruip je in de huid van een kluisbeambte die zorgt voor geluk onder de inwoners van je kluis. Met de verkiezing van een nieuwe Opzichter in het verschiet, is de officier die het meeste geluk onder de bewoners kan vergaren er zeker van dat hij de verkiezing wint.

Als officier moet je de bewoners de weg wijzen naar waar ze hun tijd in de kluis doorbrengen, of het nu gaat om relaxen in de lounge, het verzamelen van vitale grondstoffen zoals voedsel in de gemeenschappelijke tuinen of het bestrijden van een kakkerlakkenplaag in de speelkamer. De keuze is altijd aan jou, maar onthoud dat je een balans moet vinden tussen geluk en efficiëntie om je mensen naar een betere toekomst onder de grond te leiden!

Bouwen aan een betere toekomst

Elk spel van Fallout Shelter begint met dezelfde basisopstelling voor je spannende Vault-Tec Vault! Maar maak je geen zorgen, je kluis zal op verrassende nieuwe manieren groeien terwijl je kamers bouwt voor je bewoners om te bezoeken. Je begint klein met het toewijzen van twee bewoners per keer aan hun dagelijkse taken, maar met de juiste planning kan dat aantal uitgroeien tot zeven bewoners die onder jouw bezielende leiding werken. De taken die je bewoners moeten uitvoeren, worden weergegeven door vakjes verspreid over de kluis.

Elk van deze ruimtes biedt verschillende beloningen en voordelen, van het genereren van geluk waarmee je het spel wint, tot het produceren van grondstoffen en het afweren van bedreigingen uit het Wasteland. Elke kamer heeft een ander effect en in de meeste kamers kunnen wel twee bewoners wonen!

Elke kamer heeft twee ruimtes om een bewoner te plaatsen. Sommige hebben kosten, maar ze leveren allemaal een beloning op! In het geval van de fitnessruimte kost het plaatsen van een bewoner in de aangegeven ruimte je een voorwerp, maar levert het je een geluksfiche op!

Veel van deze effecten geven je de middelen om je kluis te bouwen en uit te breiden! Je zult energie, voedsel en water moeten beheren als je nieuwe kamers wilt bouwen en de bewoners van de kluis wilt aantrekken om hun stem te verdienen. Elke officier heeft zijn eigen niveau van de kluis dat hij op creatieve manieren kan uitbreiden. Je hebt altijd de mogelijkheid om een van de drie kamers te bouwen door een bewoner op je lift te plaatsen en de vereiste kosten voor de kamer te betalen, die rechtsonder in de kamer staan vermeld.

Deze kamers verlichten de ogen van je bewoner en bieden spannende nieuwe mogelijkheden! Nog beter: als een andere officier een van zijn bewoners naar jouw niveau van de kluis stuurt, moet hij je een grondstof betalen. Als je het aantrekkelijkste niveau van de kluis hebt, win je zeker de harten en geesten van je mede-kluisbewoners. Het is ook een zekere manier om het spel te beëindigen! Als een officier de zesde kamer op zijn verdieping bouwt, wordt het spel aan het einde van de ronde beëindigd.

Als je de grondstofkosten van een kamer kunt betalen, kun je beginnen met het bouwen van je eigen niveau van de kluis voor de bewoners!

Maar je kunt niet al je grondstoffen egoïstisch besteden aan het bouwen van nieuwe kamers. Je bewoners hebben deze grondstoffen ook nodig om bepaalde taken uit te voeren en je hebt ze misschien nodig als er een bedreiging, zoals brand, uitbreekt! Balanceren tussen het bouwen van nieuwe kamers, het voltooien van taken en het oplossen van bedreigingen is de sleutel tot overwinning en geluk voor jou en je bewoners!

Als je bewoners taken voltooien, kunnen ze uitblinken in bepaalde aspecten van hun dagelijks leven. Als een bewoner getraind raakt in een van de S.P.E.C.I.A.L.-eigenschappen, ontvangt hij dubbele beloningen voor specifieke dagelijkse taken die met die eigenschap te maken hebben! Met een beperkt aantal taken per beurt kunnen deze uitzonderlijke bewoners voor een meevaller aan grondstoffen zorgen en bijdragen aan een betere samenleving!

Niet-zo vriendelijke buren

Nadat iedereen zijn bewoners heeft geplaatst, krijgen de officieren te maken met verschillende bedreigingen! Tijdens dit deel van de beurt gooien de spelers met twee dobbelstenen om te bepalen waar de verschillende bedreigingen in de kluis opduiken, van een stroomstoring tot supermutanten die de kluis binnenvallen. Radroaches of Feral Ghouls kunnen opduiken wanneer je ze het minst verwacht en met een transparante overlay passen deze monsterkaarten perfect bovenop een kamer. Bedreigingen vertegenwoordigen ook een tikkende klok: als de stapel bedreigingen op is, is het spel voorbij!

Oh nee, een Feral Ghoul in de fitnessruimte! Een officier moet een bewoner sturen om hem te verslaan en als je een zeven of beter gooit, moet je hem verslaan. Als je minder gooit, moet je bewoner naar de ziekenboeg!

Vijanden blokkeren ruimtes die niet gebruikt kunnen worden en, nog belangrijker, elke bedreiging op jouw niveau zal afbreuk doen aan je geluk aan het einde van het spel! Terwijl het aanpakken van bedreigingen zoals een brand simpelweg middelen kost, zullen je bewoners zich moeten bewapenen en vijanden moeten bestrijden als ze enige hoop op een betere toekomst willen hebben!

Elke vijand heeft een vakje op de onderste helft van de kaart. Om een vijand te verslaan, moet je een bewoner op het veld zetten en met twee dobbelstenen gooien, in de hoop dat je dit aantal gelijk of hoger krijgt. Als dat lukt, is het monster verslagen en verwijderd uit de kluis! Als je faalt, raakt je bewoner gewond en moet hij eerst naar de ziekenboeg voordat hij weer aan het werk kan!

De bewoners van je kluis, klaar voor hun dagelijkse taken!

Dit lijkt misschien een hele opgave, maar je bewoners hoeven niet ongewapend naar binnen te gaan! Door zelf de Wasteland in te trekken, kunnen je bewoners wapens zoals raketwerpers vinden om te helpen afrekenen met vervelende plagen in de kluis! Maar dat is niet alles wat je kunt vinden in de Wasteland! Misschien komen ze wel terug met nieuwe nachtkleding, waarmee ze het gesprek van de dag worden, of een nieuw Stimpack om een bewoner op te peppen die zich een beetje ziek voelt.

 

Je weet nooit wat een bewoner in het Wasteland kan vinden!

Elke bewoner is belangrijk voor je weg naar opzichter. Hoe gelukkiger je je bewoners houdt, hoe meer kans je hebt om je volk naar een betere toekomst te leiden als de nieuwe opzichter!

Samenvatting verbergen

30 – 60 minuten

2 – 4 spelers

Leeftijden 14+

 

***

FFG – Fallout Shelter: The Board Game

Build a better future undergrounde in Fallout® Shelter™: The Board Game , a post-nuclear worker-placement board game for two to four players. Based on the hit mobile game from Bethesda Softworks, Fallout Shelter sees you take on the role of a vault officer fostering happiness among the citizens of your vault. With the election of a new Overseer looming, the officer who can gain the most happiness among the dwellers is sure to lock up the election and attain victory.

As an officer, you’ll have to direct your dwellers to where they’ll spend their time in the vault, whether it’s spending some time relaxing in the lounge, gathering vital resources like food in the community gardens, or battling a radroach infestation in the game room. The choice is always yours, but remember, you’ll have to balance happiness and efficiency to lead your people to a brighter future underground!

Building a Brighter Future

Every game of Fallout Shelter will begin with the same basic setup for your exciting Vault-Tec Vault! But don’t worry, your vault will grow in surprising new ways as you construct rooms for your dwellers to visit. Your job starts small, assigning two dwellers at a time to their daily tasks, but with proper planning that number can grow to seven dwellers working under your inspired leadership. The tasks that your dwellers will take on are represented by spaces spread across the vault.

Each of these spaces offers different rewards and benefits, from generating the happiness used to win the game, to producing resources, to fighting off threats from the Wasteland. Every room has a different effect, and most can support up to two dwellers at any given time!

Every room has two spaces to put a dweller. Some have a cost, but all will give you some kind of reward! In the Fitness Room’s case, placing a dweller in the indicated space will cost you an item, but gain you a happiness token!

Many of these effects give you the resources to build and expand your vault! You’ll have to manage energy, food, and water if you want to build new rooms and attract the dwellers of the vault to earn their vote. Every officer has their own level of the vault that they can expand in creative ways. You’ll always have the option to construct one of three rooms by placing a dweller on your elevator and paying the required cost of the room, listed in the bottom-right corner of the room.

These rooms light up your dweller’s eyes and provide exciting new opportunities! Even better, when another officer sends one of their dwellers to your level of the vault, they have to pay you a resource. Having the most attractive level on the vault is a surefire way to win the hearts and minds of your fellow vault dwellers. It’s also a surefire way to end the game! When an officer builds the sixth room on their floor, the game will conclude at the end of the round.

If you can pay the resource cost of a room, you can begin to construct your very own level of the vault for dwellers to thrive in!

But you can’t spend all your resources selfishly building new rooms. Your dwellers will also need these resources to complete certain tasks, and you may need them whenever a threat, like a fire, breaks out! Balancing your resources between building new rooms, completing tasks, and taking care of threats will be the key to victory and happiness for you and your dwellers!

As your dwellers complete tasks, they may find themselves excelling in certain aspects of their daily lives. If a dweller becomes trained in one of the S.P.E.C.I.A.L. traits, they receive double the rewards for specific daily tasks related to that trait! With a limited number of tasks per turn, these exceptional dwellers can provide a windfall of resources and contribute to building a better society!

Not-So Friendly Neighbors

After everyone is done placing their dwellers, officers will have to deal with a variety of threats! During this part of the turn, players will roll two dice to determine where various threats pop up in the vault, representing everything from a power outage to super mutants invading the vault. Radroaches or Feral Ghouls can show up when you least expect them, and with a transparent overlay, these monster cards slot perfectly right on top of a room. Threats also represent a ticking clock: when the threat deck runs out, the game is over!

Oh no, a Feral Ghoul in the Fitness Room! An officer will have to send a dweller to fight it off and roll a seven or better will defeat it. If you roll lower, a trip to the Medbay is in your dweller’s future!

Enemies block off spaces from being used, and more importantly, every threat on your level will detract from your happiness at the end of the game! While dealing with threats like a fire simply takes resources, your dwellers will have to arm up and fight enemies if they have any hope of a brighter future!

Every enemy has a space on the bottom half of the card. To defeat an enemy, you’ll have to place a dweller in its space and roll two dice, hoping to equal or exceed this number. If you do, the monster is defeated and removed from the vault! If you fail, your dweller becomes injured and will have to spend some time in the Medbay before getting back to work!

The dwellers of your vault, ready for their daily tasks!

While this may seem like a tall order, your dwellers don’t have to go in unarmed! By venturing out into the Wasteland themselves, your dwellers can find weapons like missile launchers to help take care of any pesky infestations in the vault! But that’s not all you can find out in the Wasteland! Maybe they’ll come back with new nightwear, sure to make them the talk of the vault, or a new Stimpack to boost a dweller who is feeling a little under the weather.

 

You never know what a dweller might find out in the Wasteland!

Every dweller is important to your path to overseer. The happier you keep your dwellers, the better chance you’ll have to lead your people to a brighter future as the new overseer!

 Hide summary


30 – 60 minutes

2 – 4 players

Ages 14+

Extra informatie

Merk Bordspel

Fallout

Reeks

Fallout

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).