Aanbieding!

NATO – Designer Signature Edition

Original price was: €89,99.Current price is: €74,99.

NATO – Designer Signature Edition markeert de terugkeer van een echte wargamingklassieker van Bruce Maxwell. NATO simuleert een potentieel NAVO/Warschaupact-conflict in Centraal-Europa tijdens de Koude Oorlog van de jaren 1980. Dit spel werd voor het eerst gepubliceerd in 1983 en was de best verkochte titel van Victory Games, gekocht door meer dan 75.000 gamers wereldwijd. Deze nieuwe editie is gebaseerd op een uitputtend twee jaar durend onderzoek door de ontwerper van de gegevens die sinds de val van de Berlijnse Muur aan het licht zijn gekomen. Het spel combineert zeer nauwkeurige informatie over de strijdkrachten die het Warschaupact daadwerkelijk had met nu gedeclassificeerde rapporten van de CIA en de Defense Intelligence Agency over wat satellietbewaking en HUMINT onthulden over hun werkelijke plannen. De kaart is ook uitgebreid bijgewerkt met nieuwe satellietgeografie. Tot slot is het spelsysteem herwerkt om de vloeiende, snelle en dodelijke aard van moderne oorlogvoering beter te weerspiegelen, terwijl de oorspronkelijke intentie van eenvoudig en intuïtief spel behouden is gebleven. Dit is de ultieme Koude Oorlog-game, geremasterd en speelbaar in één zitting.

NATO is een simulatie op divisie-/brigadeniveau van een invasie van West-Europa door het Warschaupact. De kaart van het spel beslaat het gebied van Denemarken tot de Zwitserse Alpen en van Frankrijk tot Polen. Het tijdsbestek beslaat de eerste 14 dagen van de oorlog, waarna de ene of de andere partij meestal geen leger meer heeft. Het spel biedt vier verschillende Scenario’s, waaronder 1) een verrassingsaanval vanuit stilstand, 2) een poging van de WP om zich rustig voor te bereiden zonder de NAVO van tevoren te waarschuwen, 3) een uitgebreide opbouw van troepen door beide partijen voordat de oorlog uitbreekt en 4) een inleidend scenario over de invasie van Denemarken.

Elk scenario kan gespeeld worden met een Order of Battle uit 1983, toen de NAVO nog relatief zwak was, of met een Order of Battle uit 1988, toen de NAVO herbewapend en gereorganiseerd was en op het hoogtepunt van haar kracht. Het verschil is indrukwekkend.

Het spel bevat infanterie, pantsers, luchtlandingstroepen en luchtmobiele troepen, mariniers, met eenvoudige mechanismen om gecombineerde wapenoperaties uit te voeren. Het heeft ook uitgebreide opties voor het gebruik van luchtmacht, chemische wapens en, voor de echt wanhopige speler, een laatste toevlucht tot nucleaire wapens. Het gevechtssysteem is opgebouwd rond het concept dat de beste verdediging een goede aanval is, en bevat artillerie, tactische en operationele luchtaanvallen, reserves, tegenaanvallen en diepe uitbuiting, waardoor een rijke verzameling tactische nuances in het spel mogelijk is. Dit is geen spel waarbij het WP aanvalt en de NAVO verdedigt. Beide spelers moeten meedogenloos aanvallen als ze hun tegenstander willen verslaan.

Deze NATO – Designer Signature Edition van het klassieke Bruce Maxwell-spel is uitgebreid met nieuwe eenheden, nieuwe scenario’s, nieuw terrein, nieuwe tafels en nieuwe kaarten voor spelershulp.

1 op voorraad

Artikelnummer: 66261 Categorie:

Beschrijving

NATO – Designer Signature Edition

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

GTIN: 66261

Vendor Item nr: 1093

 

NATO – Designer Signature Edition markeert de terugkeer van een echte wargamingklassieker van Bruce Maxwell. NATO simuleert een potentieel NAVO/Warschaupact-conflict in Centraal-Europa tijdens de Koude Oorlog van de jaren 1980. Dit spel werd voor het eerst gepubliceerd in 1983 en was de best verkochte titel van Victory Games, gekocht door meer dan 75.000 gamers wereldwijd. Deze nieuwe editie is gebaseerd op een uitputtend twee jaar durend onderzoek door de ontwerper van de gegevens die sinds de val van de Berlijnse Muur aan het licht zijn gekomen. Het spel combineert zeer nauwkeurige informatie over de strijdkrachten die het Warschaupact daadwerkelijk had met nu gedeclassificeerde rapporten van de CIA en de Defense Intelligence Agency over wat satellietbewaking en HUMINT onthulden over hun werkelijke plannen. De kaart is ook uitgebreid bijgewerkt met nieuwe satellietgeografie. Tot slot is het spelsysteem herwerkt om de vloeiende, snelle en dodelijke aard van moderne oorlogvoering beter te weerspiegelen, terwijl de oorspronkelijke intentie van eenvoudig en intuïtief spel behouden is gebleven. Dit is de ultieme Koude Oorlog-game, geremasterd en speelbaar in één zitting.

NATO is een simulatie op divisie-/brigadeniveau van een invasie van West-Europa door het Warschaupact. De kaart van het spel beslaat het gebied van Denemarken tot de Zwitserse Alpen en van Frankrijk tot Polen. Het tijdsbestek beslaat de eerste 14 dagen van de oorlog, waarna de ene of de andere partij meestal geen leger meer heeft. Het spel biedt vier verschillende Scenario’s, waaronder 1) een verrassingsaanval vanuit stilstand, 2) een poging van de WP om zich rustig voor te bereiden zonder de NAVO van tevoren te waarschuwen, 3) een uitgebreide opbouw van troepen door beide partijen voordat de oorlog uitbreekt en 4) een inleidend scenario over de invasie van Denemarken.

Elk scenario kan gespeeld worden met een Order of Battle uit 1983, toen de NAVO nog relatief zwak was, of met een Order of Battle uit 1988, toen de NAVO herbewapend en gereorganiseerd was en op het hoogtepunt van haar kracht. Het verschil is indrukwekkend.

Het spel bevat infanterie, pantsers, luchtlandingstroepen en luchtmobiele troepen, mariniers, met eenvoudige mechanismen om gecombineerde wapenoperaties uit te voeren. Het heeft ook uitgebreide opties voor het gebruik van luchtmacht, chemische wapens en, voor de echt wanhopige speler, een laatste toevlucht tot nucleaire wapens. Het gevechtssysteem is opgebouwd rond het concept dat de beste verdediging een goede aanval is, en bevat artillerie, tactische en operationele luchtaanvallen, reserves, tegenaanvallen en diepe uitbuiting, waardoor een rijke verzameling tactische nuances in het spel mogelijk is. Dit is geen spel waarbij het WP aanvalt en de NAVO verdedigt. Beide spelers moeten meedogenloos aanvallen als ze hun tegenstander willen verslaan.

Deze NATO – Designer Signature Edition van het klassieke Bruce Maxwell-spel is uitgebreid met nieuwe eenheden, nieuwe scenario’s, nieuw terrein, nieuwe tafels en nieuwe kaarten voor spelershulp. Extra verbeteringen in deze editie zijn onder andere:

Supergrote spelcomponenten met 9/16″ tellers en twee kaarten met grotere velden.
Informatie over de speelkaarten is bijgewerkt en bevat geheel nieuw artwork
Nieuwe eenheden zijn toegevoegd, informatie over eenheden is bijgewerkt en alle eenheden zijn voorzien van nieuw artwork
Bestaande scenario’s zijn bijgewerkt en er zijn twee nieuwe scenario’s toegevoegd
Slagordes worden geleverd voor alle scenario’s van zowel 1983 als 1988, zodat spelers de impact van de herbewapeningsprogramma’s uit de Reagan-periode kunnen zien
Het spelsysteem is opnieuw ontworpen en de nieuwe regels bevatten uitgebreide illustraties, spelvoorbeelden en aantekeningen van de ontwerper voor meer duidelijkheid.
Elke regelsectie begint nu met een samenvatting, waardoor ervaren spelers veel regelsecties kunnen overslaan die klassieke spelmechanismen bevatten die ze al kennen
Regeldetails en beperkingen zijn grafisch samengevat in Player Aids voor snellere referentie en gemakkelijker spelen
Verbeterde ergonomie voor het opzetten van scenario’s en versterkingskaarten
Een nieuwe set Designer’s Notes bevat een schat aan historische informatie over wat het Westen ontdekte nadat het Warschaupact ineenstortte en de meeste leden zich aansloten bij de NAVO.

Productinformatie:

Complexiteit: 7 van 10
Geschikt voor solitaire: 7 van 10 (geen verborgen eenheden)
Tijdsbestek: 24 uur per beurt
Schaal kaart: 15 mijl per hex
Schaal eenheden: regimenten, brigades en divisies, abstracte lucht- en zeestrijdkrachten
Spelers: een tot vier, het beste met twee
Speeltijd: 3-8 uur, afhankelijk van scenario

Onderdelen van NATO – Designer Signature Edition:

Een spelregelboekje
Een spelboekje met scenario’s en aantekeningen van de ontwerper
Twee kaarten van 22″ x 34″
Vier tellerbladen (speelstukken van 9/16″ formaat)
Eén WP Speler- & Tabellenkaart
Een NATO Speler Kaarten & Tabellen Kaart
Eén WP Spelervolgorde kaart
Eén NAVO-speelvolgorde kaart
Eén Warschaupact Strategische Verrassing Versterkingsschema Kaart
Eén Warschaupact Uitgebreide Versterking Schema Kaart
Eén NAVO strategische verrassingsversterkingskaart
Een NAVO uitgebreide versterking schema kaart
Twee 6-zijdige dobbelstenen
Een speldoos en deksel

Credits:

Ontwerper: Bruce Maxwell
Kunstenaar: Bruce Yearian
Projectdirecteur: John Kranz

***

NATO – Designer Signature Edition

NATO – Designer Signature Edition marks the return of a true wargaming classic by Bruce Maxwell. NATO simulates a potential NATO/Warsaw Pact conflict in Central Europe during the Cold War years of the 1980’s. First published in 1983, this game was Victory Games best-selling title, purchased by over 75,000 gamers worldwide. This new edition is based on an exhaustive two-year study by the Designer of the records that have come to light since the fall of the Berlin Wall. The game combines highly accurate information on the forces the Warsaw Pact actually had with now de-classified reports from the CIA and the Defense Intelligence Agency regarding what satellite surveillance and HUMINT revealed about their actual plans. The map has also been extensively updated with new satellite geography. Finally, the game system has been reworked to better reflect the fluid, fast paced and deadly nature of modern warfare, while retaining the original intention of simple and intuitive play. Here is the ultimate Cold War game, remastered, and playable in a single sitting.

NATO is a division/brigade level simulation of a Warsaw Pact invasion of Western Europe. The game map depicts the area from Denmark to the Swiss Alps, and from France to Poland.  The time frame covers the first 14 days of war, after which one side or the other has usually run out of an army. The game offers four different Scenarios, covering 1) a surprise attack from a standing start, 2) an attempt by the WP to quietly prepare without tipping NATO off beforehand, 3) an extended buildup of forces by both sides before war breaks out, and 4) an introductory scenario covering the invasion of Denmark.

Each Scenario can be played with an Order of Battle from 1983, when NATO was still relatively weak, or with an Order of Battle from 1988, when NATO had rearmed and reorganized and was at the peak of its strength. The difference is impressive.

The game features infantry, armor, airborne and airmobile troops, marines, with easy mechanics to leverage combined arms operations. It also has extensive options for employing air power, chemical weapons and, for the truly desperate player, a last resort to nuclear weapons. The combat system is built around the concept that the best defense is a good offense, and features artillery, tactical and operational air strikes, reserves, counterattacks and deep exploitation, allowing for a rich set of tactical nuances in play. This is not a game where the WP attacks and NATO defends. Both players have to attack relentlessly if they want to defeat their opponent.

This NATO – Designer Signature Edition of the classic Bruce Maxwell game has been upgraded with new units, new scenarios, new terrain, new tables and new player aid cards. Additional enhancements introduced in this edition include:

 • Super-sized components feature 9/16” counters and two game maps with larger hexes
 • Game map information has been updated and includes all-new map artwork
 • New units have been added, unit information has been updated and all units produced with new artwork
 • Existing scenarios have been updated and two new scenarios added
 • Orders of Battle are provided for all Scenarios both 1983 and 1988, allowing players to see the impact of the Reagan Era rearmament programs
 • The game system has been redesigned and the new rules include extensive illustrations, examples of play and Designer’s Notes to aid clarity
 • Each rules section now begins with a summary, allowing experienced players to skip many rules sections that embody classic game mechanics they already know
 • Rules details and restriction have been summarized graphically in Player Aids for faster reference and easier play
 • Enhanced ergonomics are provided for Scenario set up and Reinforcement charts
 • A new set of Designer’s Notes contain a wealth of historical information on what the West discovered after the Warsaw Pact collapsed and most of its members joined NATO.

Product Information:

 • Complexity: 7 out of 10
 • Solitaire Suitability: 7 out of 10 (no hidden units)
 • Time Scale: 24 hours per turn
 • Map Scale: 15 miles per hex
 • Unit Scale: regiments, brigades, and divisions, abstract air and naval forces
 • Players: one to four, best with two
 • Playing Time: 3-8 hours depending upon scenario

Components of NATO – Designer Signature Edition:

 • One Rules Booklet
 • One Play Booklet with Scenarios & Designer’s Notes
 • Two 22″ x 34″ Maps
 • Four Counter Sheets (9/16″ size playing pieces)
 • One WP Player Charts & Tables Card
 • One NATO Player Charts & Tables Card
 • One WP Sequence of Play Card
 • One NATO Sequence of Play Card
 • One Warsaw Pact Strategic Surprise Reinforcement Schedule Card
 • One Warsaw Pact Extended Buildup Reinforcement Schedule Card
 • One NATO Strategic Surprise Reinforcement Schedule Card
 • One NATO Extended Buildup Reinforcement Schedule Card
 • Two 6-Sided Dice
 • One Game Box and Lid

Game Credits:

 • Designer: Bruce Maxwell
 • Artist: Bruce Yearian
 • Project Director: John Kranz

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).