Star Trek – Ascendancy – Ferengi Alliance Expansion

34,99

In de tweede spelersuitbreiding voor Star Trek: Ascendancy begeleidt jouw financiële inzicht de groei van de Ferengi Alliance vanuit de Toren van Koophandel.

Als de leidende autoriteit op het gebied van handel is het jouw taak om kansen te zoeken, nieuwe klanten uit te buiten en de omzet te laten groeien totdat je economie de zogenaamde “cultuur” van andere beschavingen in de schaduw stelt. Bovendien staat er een vloot Marauders, aangevoerd door winstbeluste DaiMons, klaar om je fusies en overnames in het hele kwadrant af te dwingen. Voor een Ferengi is winst alles en de speciale regels voor de Ferengi speler versterken dat.

1) PROFIT OVER PROFUNDITEIT De Ferengi mogen nooit Cultuurknooppunten bouwen. Ferengi voegen nooit hun ascendantieniveau toe aan hegemoniepogingen.

2) ALLEEN LATINUM LATEN Tijdens je Bouwfase mogen de Ferengi Cultuur kopen voor 5 Productie per stuk. De Ferengi mogen Productieknooppunten bouwen op elke beschikbare plek, ongeacht het Capaciteitstype. Andere beschavingen besteden enorme middelen aan wetenschappelijke en culturele vooruitgang, terwijl de Ferengi de wijsheid die hun beschaving eeuwenlang heeft geleid, de vereerde Regels van Verwerving, aanvullen.

De allereerste Grote Nagus legde deze leidende beginselen meer dan tienduizend jaar geleden vast en elke opeenvolgende Nagus heeft deze regels aangevuld om elke Ferengi-transactie naar maximale winstgevendheid te leiden. De Starting Advancement richt de Ferengi Commerce Authority op, waarvan de agenten en vereffenaars de Ferengi handelswetten handhaven, de Ferengi Bill of Opportunities handhaven en ervoor zorgen dat alle transacties binnen de Alliantie trouw zijn aan de Regels van Verwerving.

In het spel staat de FCA de Ferengi speler toe om 1 Productie te verdienen voor elk rivaliserend gecontroleerd Systeem dat een Ferengi schip in een baan om de aarde heeft.

1 op voorraad

Artikelnummer: 9781940825939 Categorie:

Beschrijving

Star Trek – Ascendancy – Ferengi Alliance Expansion

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

GTIN: 9781940825939

Vendor Item nr: ST003

 

Star Trek: Ascendancy – Ferengi Alliance is een uitbreiding voor Star Trek: Ascendancy.

In de tweede spelersuitbreiding voor Star Trek: Ascendancy begeleidt jouw financiële inzicht de groei van de Ferengi Alliance vanuit de Toren van Koophandel.

Als de leidende autoriteit op het gebied van handel is het jouw taak om kansen te zoeken, nieuwe klanten uit te buiten en de omzet te laten groeien totdat je economie de zogenaamde “cultuur” van andere beschavingen in de schaduw stelt. Bovendien staat er een vloot Marauders, aangevoerd door winstbeluste DaiMons, klaar om je fusies en overnames in het hele kwadrant af te dwingen. Voor een Ferengi is winst alles en de speciale regels voor de Ferengi speler versterken dat.

1) PROFIT OVER PROFUNDITEIT De Ferengi mogen nooit Cultuurknooppunten bouwen. Ferengi voegen nooit hun ascendantieniveau toe aan hegemoniepogingen.

2) ALLEEN LATINUM LATEN Tijdens je Bouwfase mogen de Ferengi Cultuur kopen voor 5 Productie per stuk. De Ferengi mogen Productieknooppunten bouwen op elke beschikbare plek, ongeacht het Capaciteitstype. Andere beschavingen besteden enorme middelen aan wetenschappelijke en culturele vooruitgang, terwijl de Ferengi de wijsheid die hun beschaving eeuwenlang heeft geleid, de vereerde Regels van Verwerving, aanvullen.

De allereerste Grote Nagus legde deze leidende beginselen meer dan tienduizend jaar geleden vast en elke opeenvolgende Nagus heeft deze regels aangevuld om elke Ferengi-transactie naar maximale winstgevendheid te leiden. De Starting Advancement richt de Ferengi Commerce Authority op, waarvan de agenten en vereffenaars de Ferengi handelswetten handhaven, de Ferengi Bill of Opportunities handhaven en ervoor zorgen dat alle transacties binnen de Alliantie trouw zijn aan de Regels van Verwerving.

In het spel staat de FCA de Ferengi speler toe om 1 Productie te verdienen voor elk rivaliserend gecontroleerd Systeem dat een Ferengi schip in een baan om de aarde heeft.

Regel #45 Expand or Die staat de Ferengi toe om de Cultuurkosten van Hegemonie en Kolonisatie te betalen door 2 Productie per vereiste Cultuur te betalen.

Regel #34 War Is Good For Business laat je profiteren van de strijdlustige aard van rivaliserende soorten door één Productie voor de Ferengi te genereren elke keer dat een agressieve bondgenoot zijn trekker overhaalt in plaats van zijn diplomaten. Ferengi DaiMons trekken er over het algemeen alleen op uit om individueel winst te maken, maar in opdracht van hun Nagus groeperen ze hun Marauders in grotere formaties om winst te maken en de Ferengi handelswetten te handhaven.

Een van die formaties is het Commerce Enforcement Squadron, een elitegroep van Liquidators en Auditors die bevoegd zijn om stelsels met rivaliserende sterrenschepen binnen te gaan om ervoor te zorgen dat de beste handelspraktijken worden nageleefd. Natuurlijk kan een kans zich op elk moment voordoen, dus de autoriteit van een Enforcement Squadron staat hen toe om tijdens de Ferengi beurt de Warp in te gaan zonder dat daar een commando voor nodig is.

Met de komst van de Ferengi Alliantie wordt de balans in het spel eindelijk verlegd van de dwaze idealen van culturele vooruitgang of de barbaarse behoefte aan militaire verovering en komt de focus te liggen op de belangrijkste kwestie waar de Melkweg mee te maken heeft: persoonlijk financieel gewin.

***

Star Trek – Ascendancy – Ferengi Alliance Expansion

Star Trek: Ascendancy – Ferengi Alliance is an expansion for Star Trek: Ascendancy.

In the second player expansion for Star Trek: Ascendancy your financial acumen guides the growth of the Ferengi Alliance from the Tower of Commerce.

As the leading business authority it’s your duty to seek out opportunity, exploit new customers and grow the bottom line until your economy dwarfs the so-called “culture” of other civilizations. Beyond that, a flotilla of Marauders, commanded by profit-hungry DaiMons, stand ready to enforce your mergers and acquisitions across the quadrant. To a Ferengi, profit is everything and the special rules for the Ferengi player reinforce that.

1) PROFIT OVER PROFUNDITY The Ferengi may never build Culture Nodes. Ferengi never add their Ascendancy level to Hegemony attempts.

2) ONLY LATINUM LASTS During your Build Phase, the Ferengi may buy Culture for 5 Production each. The Ferengi may build Production Nodes on any available spot regardless of Capacity type. Other Civilizations devote tremendous resources to scientific and cultural advancements whereas the Ferengi add to the wisdom that has guided their civilization for centuries, the venerated Rules of Acquisition.

The very first Grand Nagus set down these guiding principals over ten thousand years ago and each Nagus in succession has been adding to these rules to guide each Ferengi transaction to maximum profitability. The Starting Advancement establishes the Ferengi Commerce Authority, whose agents and liquidators enforce Ferengi Trade Bi-Laws, uphold the Ferengi Bill of Opportunities and ensure that all transactions within the Alliance are true to the Rules of Acquisition.

In the game, the FCA allows the Ferengi player to earn 1 Production for each rival Controlled System that has a Ferengi Ship in Orbit.

Rule #45 Expand or Die permits the Ferengi to pay the Culture costs of Hegemony and Colonization by paying 2 Production per Culture required.

Rule #34 War Is Good For Business allows you to profit from the combative nature of rival species by generating one Production for the Ferengi each time some aggressive ally let their trigger finger do their negotiating instead of their diplomats. Ferengi DaiMons generally strike out on their own for individual profit, but at the behest of their Nagus, they will group their Marauders into larger formations to seek profit and enforce Ferengi trade laws.

One such formation is the Commerce Enforcement Squadron, an elite group of Liquidators and Auditors whose authority allow them to enter Systems containing rival Starships in order to ensure that best trade practices are being observed. Of course, opportunity can pop up at any moment, so the authority of an Enforcement Squadron allows them to enter Warp during the Ferengi turn without exhausting a Command to do so.

The arrival of the Ferengi Alliance finally shifts the balance of the game away from the foolish ideals of Cultural Advancement or the barbaric need for military conquest and puts the focus squarely on the most important issue facing the Galaxy, personal financial gain.

 

Extra informatie

Reeks

Star Trek

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).