The Russian Campaign – Original 1974 Edition

69,99

In dit spel moet het meer mobiele Duitse leger snel toeslaan en als de aanval mislukt, moet het een mobiele verdediging uitvoeren, want de Russische speler kan het spel verliezen als hij aanvalt. De smaak van de campagne is vastgelegd met eenvoudige regels voor weereffecten, verplaatsingen per spoor, verplaatsingen over zee, HQ-eenheden, Stuka-eenheden, Russische parachutisten, bevoorrading en isolatie tijdens gevechten, Russische partizanenactiviteit, vervangingen en automatische overwinningsvoorwaarden om een spannende en actievolle spelervaring te creëren die je in één zitting kunt voltooien.

De Russische Campagne, originele editie uit 1974

2 op voorraad

Artikelnummer: 87414 Categorie:

Beschrijving

The Russian Campaign – Original 1974 Edition

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

GTIN: 87414

Vendor Item nr: 87414

 

Het is nu 22 juni 1941 en in de woorden van Adolf Hitler . . . “Als Barbarossa begint zal de hele wereld zijn adem inhouden.”

Op 18 december 1940 vaardigde Hitler “Fuhrer Richtlijn Nr. 21” uit met de codenaam Barbarossa, waarin stond: “De Sovjet-Unie moet in één snelle campagne worden verpletterd voordat de oorlog met Engeland eindigt”. De Duitse leiders waren ervan overtuigd dat de overwinning in Rusland snel behaald zou worden en dat het risico van een langdurige tweefrontenoorlog van korte duur zou zijn.

Hitler verloor een waardevolle maand van goed weer terwijl zijn troepen de Balkan binnenvielen en lanceerde uiteindelijk Operatie Barbarossa op 22 juni 1941. Meer dan 3 miljoen Duitse soldaten, de meesten veteranen van de zegevierende Duitse campagnes in Polen, Frankrijk en de Balkan, lanceerden een invasie in blitzkriegstijl tegen 2 miljoen Russische verdedigers. De aanvankelijke opmars was fantastisch, honderdduizenden gevangenen werden genomen en al snel waren de gemotoriseerde colonnes de rest van het leger voorbijgestreefd.

Terwijl Army Group Center richting Moskou snelde, besloot Hitler tot een verandering van plan. Hij verplaatste Guderian’s Tweede Panzerleger weg van het centrum en gaf het bevel om zich achter Kiev aan te sluiten bij Legergroep Zuid. Deze omsingelingsoperatie maakte meer dan 600.000 gevangenen buit, maar vertraagde de aanval op Moskou met 5 weken. Deze 5 weken van goed weer konden niet teruggewonnen worden en de Duitsers arriveerden aan de poorten van Moskou toen de winter inzette. Dit leger was niet uitgerust voor winterse omstandigheden of een langdurige campagne.

De Russen hadden ondertussen meer dan 2 miljoen getrainde reservisten opgeroepen en op 6 december deden ze een tegenaanval op de verzwakte Duitsers en in de volgende maand drongen ze hen terug uit Moskou. De enige echte kans op overwinning voor de Duitsers, de korte gewelddadige campagne, was voorbij en het oorlogsgeluk zou zich naarmate de tijd verstreek steeds meer tegen hen keren.

In dit spel moet het meer mobiele Duitse leger snel toeslaan en als de aanval mislukt, moet het een mobiele verdediging uitvoeren, want de Russische speler kan het spel verliezen als hij aanvalt. De smaak van de campagne is vastgelegd met eenvoudige regels voor weereffecten, verplaatsingen per spoor, verplaatsingen over zee, HQ-eenheden, Stuka-eenheden, Russische parachutisten, bevoorrading en isolatie tijdens gevechten, Russische partizanenactiviteit, vervangingen en automatische overwinningsvoorwaarden om een spannende en actievolle spelervaring te creëren die je in één zitting kunt voltooien.

De Russische Campagne, originele editie uit 1974

Erkend als een van de beste wargames ooit gepubliceerd en winnaar van de 1976 CSR Awards. Geniet van deze remake van het originele Jedko spel uit 1974 over het Oostfront tijdens de Tweede Wereldoorlog dat kort is qua regels en speeltijd. Herbeleef een echte wargaming-klassieker met regels die makkelijk te leren zijn, maar toch sluwe strategieën vereisen om de uiteindelijke overwinning te behalen. Een ideale wargame voor beginners, The Russian Campaign dient ook als een snel te spelen, spannende wedstrijd voor ervaren gamers.

Productinformatie:

Complexiteit: Laag
Tijdsschaal: 1 beurt = 2 maanden
Schaal kaart: 32 mijl/hex
Eenheden: leger en korpsen
Spelers: 1-2 spelers
Solitaire: Hoog
Speeltijd: 5 uur of minder

Onderdelen:

1 Gemonteerde kaart (22″ x 34″)
1 Telblad (stukken van 1/2″ formaat)
1 spelregelboek
2 Hulpkaarten voor spelers
2 zeszijdige dobbelstenen
Doos en deksel

Credits:

Ontwerper: John Edwards
Projectleider: Bob Cloyd
Projectleider: John Kranz
Kunstenaar: Bruce Yearian

***

The Russian Campaign – Original 1974 Edition

It is now June 22,1941 and in the words of Adolf Hitler . . . “When Barbarossa begins all the world will hold its breath.”

On the 18th of December, 1940 Hitler issued “Fuhrer Directive No. 21” code named Barbarossa, which said “The Soviet Union is to be crushed in one swift campaign before the war ends with England”. The German leaders were confident that the victory in Russia would be swiftly won and the risk of a prolonged two front war would be short lived.

Losing one valuable month of good weather while his forces invaded the Balkans, Hitler finally launched Operation Barbarossa on the 22nd of June, 1941. Over 3 million German soldiers, most of them veterans of the victorious German campaigns in Poland, France, and the Balkans, launched a blitzkrieg style invasion against 2 million Russian defenders. The initial advance was fantastic, hundreds of thousands of prisoners were taken and before long the motorized columns were outrunning the rest of the army.

As Army Group Center sped towards Moscow, Hitler decided on a change of plan. He moved Guderian’s Second Panzer Army away from the center and ordered it to link up with Army Group South behind Kiev. This surrounding operation captured over 600,000 prisoners but delayed the attack on Moscow by 5 weeks. These 5 weeks of good weather could not be regained and the Germans arrived at the gates of Moscow as the winter set in. This army was not equipped for winter conditions or a prolonged campaign.

The Russians meanwhile had called up more than 2 million trained reservists and on the 6th of December they counterattacked the weakened Germans and in the next month pushed them back from Moscow. The Germans only real chance of victory, the short violent campaign, was over and the fortunes of war as time as time was to go on would turn more and more against them.

In this game the more mobile German army must strike quickly, and if the attack fails, must conduct a mobile defense for the Russian player can lose the game while attacking. The flavor of the campaign is captured with simple rules covering weather effects, rail movement, sea movement, HQ units, Stuka units, Russian paratroopers, combat supply and isolation, Russian partisan activity, replacements, and automatic victory conditions to help recreate a tense and action-packed gaming experience that you can complete in a single sitting.

The Russian Campaign, Original 1974 Edition

Recognized as one of the finest wargames ever published and winner of the 1976 CSR Awards. Enjoy this remake of the original 1974 Jedko game covering the Eastern Front during World War II that is short on rules and playing time. Relive a true wargaming classic with rules that are easy to learn, yet require cunning strategies to achieve ultimate victory. An ideal wargame for beginner’s, The Russian Campaign also serves as a fast-playing, tense contest for experience gamers.

Product Information:

Complexity: Low
Time Scale: 1 turn = 2 months
Map Scale: 32 miles/hex
Units: army and corps
Players: 1-2 players
Solitaire: High
Playing Time: 5 hours or less

Components:

1 Mounted map (22″ x 34″)
1 Countersheet (1/2″ size pieces)
1 Rulebook
2 Player aid cards
2 Six-sided Dice
Box and Lid

Game Credits:

Designer: John Edwards
Project Lead: Bob Cloyd
Project Director: John Kranz
Artist: Bruce Yearian

 

 

Extra informatie

Reeks

War Simulations

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).