The Terminator RPG – Director’s Pack

29,99

Ben je op zoek naar spellen van ‘The Terminator RPG’? Dan is dit het pakket voor jou. Het bevat een prachtig geïllustreerd 4-paneel GM scherm en een 16 pagina’s tellend boekje met quicksheets en inspiratie voor de beginnende of ervaren ‘The Terminator RPG’ regisseur (GM). GM Scherm Full Color Gelicenseerd Product GM Notities Document 4-paneel GM Scherm.

Het Terminator RPG: Director’s Pack is een metgezel voor het hardboard, vier-paneel scherm dat alle informatie bevat die je, als de Director, nodig hebt voor gemakkelijke referentie. In dit boekje vind je drie mini-campagnes van Matt John en Mark Rapson.

2 op voorraad

Categorie:

Beschrijving

The Terminator RPG – Director’s Pack

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

 

Ben je op zoek naar spellen van ‘The Terminator RPG’? Dan is dit het pakket voor jou. Het bevat een prachtig geïllustreerd 4-paneel GM scherm en een 16 pagina’s tellend boekje met quicksheets en inspiratie voor de beginnende of ervaren ‘The Terminator RPG’ regisseur (GM). GM Scherm Full Color Gelicenseerd Product GM Notities Document 4-paneel GM Scherm.

Het Terminator RPG: Director’s Pack is een metgezel voor het hardboard, vier-paneel scherm dat alle informatie bevat die je, als de Director, nodig hebt voor gemakkelijke referentie. In dit boekje vind je drie mini-campagnes van Matt John en Mark Rapson.

Campagne zaden

Drie mini-campagnes, ontworpen om de regisseur een los kader te geven van waaruit 1-3 missiesessies kunnen worden opgebouwd, zijn narratief met elkaar verbonden.

Opmerking voor de regisseur: Je hebt een exemplaar van het regelboek van The Terminator RPG nodig om deze mini-campagnes te kunnen gebruiken.

Tijdoorlog

Toen verkenningsteams voor het eerst bewijs ontdekten van de tijdverplaatsingstechnologie van Skynet, was de leiding van het Verzet begrijpelijkerwijs bezorgd. De oorlog ging al slecht en het leek onmogelijk om deze nieuwe uitdaging het hoofd te bieden. In een mum van tijd stelde John Connor een speciale eenheid samen met de opdracht de locatie van de faciliteit te bevestigen, informatie te verzamelen en de technologie te vernietigen of mogelijk te stelen voor eigen gebruik. Het is een gevaarlijke baan met een hoge omloopsnelheid, maar wel een die absoluut cruciaal is in de strijd tegen de oorlog.

Jij, ik of het?

De honden zijn opgewonden en beginnen te grommen en te blaffen. Alles en iedereen lijkt in orde, maar je nekharen vertellen je iets anders. Je trekt je terug in de schaduwen en vraagt de rest van je team hetzelfde te doen.

Gefaseerd plasma en voetsoldaten

Het verzet is dichter bij de overwinning dan ooit. De inlichtingendienst van het Verzet heeft de zwakke plekken van Skynet goed gedocumenteerd en John Connor bereidt zich voor op de laatste aanval die het verdedigingsraster zal vernietigen en de oorlog zal winnen. Maar voordat hij zijn slag kan slaan, heeft hij meer soldaten en betere vuurkracht nodig. Sinds Skynet zijn bezittingen streng beschermt, zijn er te veel verzetsstrijders afgeslacht toen ze probeerden ze te beschermen. Stoutmoedige maatregelen zijn nu meer dan ooit nodig. De drie scenario’s hieronder zijn mogelijke oplossingen voor Connors probleem.

Locaties

Net als de Campagnezaden biedt Locations beschrijvingen van vier locaties waarop regisseurs gemakkelijk kunnen voortbouwen: The Blight, The Endless Boneyard, Miracle Park en Star Fuels.

Netwerkdiagrammen

Voor wanneer een Hack-vaardigheidsrol gewoon niet volstaat, zijn er Netwerkdiagrammen! In dit onderdeel vind je informatie over het opzetten van een netwerk, het plannen van het diagram en Skynets Subsystemen voor Bedreigingsanalyse (TAS). Bestuurders worden in vijf eenvoudige stappen door het bouwen van hun eerste netwerk geleid en daarna wordt een voorbeeld gegeven van het hacken van datzelfde netwerk.

***

The Terminator RPG – Director’s Pack

Are you looking to run games of ‘The Terminator RPG”? If so this is the Pack for you. It includes a wonderfully illustrated 4-panel GM Screen and a 16 page booklet of quicksheets and inspiration for the budding or experienced ‘The Terminator RPG’ Director (GM). GM Screen Full Color Licenced Product GM Notes Document 4 Panel GM Screen.

The Terminator RPG: Director’s Pack is a companion for the hardboard, four-panel screen containing all the information that you, as the Director, will need for easy reference. Within this booklet you will find three mini campaigns by Matt John and Mark Rapson.

Campaign Seeds

Three mini-campaigns, designed to give the Director a loose framework from which 1-3 Mission sessions may be constructed, are narratively linked to one another.

Director’s Note: A copy of The Terminator RPG rulebook is required to utilise these mini-campaign seeds.

Time War

When reconnaissance teams first discovered evidence of Skynet’s time-displacement technology, Resistance Leadership was understandably concerned. The war was already going badly, and surmounting this new challenge seemed impossible. Almost overnight, John Connor assembled a special unit tasked to confirm the facility’s location, gather intel, and destroy or possibly steal the technology for their own use. It’s a dangerous job with a high turnover rate, but one that is absolutely crucial in fighting the war.

You, Me, or It?

The dogs are agitated and start to growl and bark. Everyone and everything seems right, but the hairs on the back of your neck are telling you otherwise. You back into the shadows as you will the rest of your squad to do the same.

Phased Plasma and Foot Soldiers

The Resistance is closer than ever to securing victory. Skynet’s vulnerabilities have been well documented by Resistance Intelligence and John Connor is preparing for the final push that will smash the defense grid and win the war. But before he can make his move, he needs more soldiers and improved firepower. Since Skynet became fiercely protective of its assets, too many Resistance fighters have been slaughtered while trying to secure them. Bold measures are now more necessary than ever. The three scenarios below represent possible solutions to Connor’s problem.

Locations

Similar to the Campaign Seeds, Locations provides descriptions for four locations that Directors may easily build upon: The BlightThe Endless Boneyard, Miracle Park, and Star Fuels.

Network Diagrams

For when a Hack skill roll just won’t do, there’s Network Diagrams! This section provides information on setting up a network, planning the diagram, Skynet’s Threat Analysis Subsystems (TAS). Directors are walked through building their first Network in five easy steps, and then an example of Hacking that same Network is provided.

 

Extra informatie

Merk RPG

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).