Call of Cthulhu RPG – Cults of Cthulhu

39,99

Cults of Cthulhu duikt in de menselijke kant van de duistere en gruwelijke wereld van hen die de dode maar dromende gruwel aanbidden die bekend staat als Great Cthulhu. Hier proberen verwrongen mensen betekenis te vinden in een hopeloos universum en een doel te vinden in hun vluchtige en onbeduidende levens. Dit is de wereld van de Cthulhu Cult en degenen die luisteren naar de duistere roep van zijn meester.

In Call of Cthulhu zijn er veel mensen die de buitenaardse krachten van het universum dienen en gunsten willen inruilen voor macht. Maar er is één verraderlijke sekte die boven de rest uitstijgt. Een die in het geheim de menselijke beschaving heeft doordrongen voordat de menselijke beschaving zelfs maar bestond: de Cthulhu Cultus. Van de geschiedenis van zijn gevarieerde vormen tot zijn opmerkelijke persoonlijkheden, dit bronboek presenteert niet alleen kant-en-klare Cthulhu sektes, maar ook advies over het ontwerpen van unieke sektes om je onderzoekers in je spellen en campagnes lastig te vallen.

Hierin wordt een gruwelijke deuropening geopend. Binnenin worden de fijne kneepjes van Cthulhu-culten en hun verschillende permutaties diepgaand onderzocht. Als Keeper, schrijver of verhalenverteller kan dit boek worden gebruikt als hulpmiddel om je te inspireren om iets totaal nieuws te creëren, maar nog steeds geworteld in de verwrongen doornstruiken en gezonken zeewier van de Cthulhu Mythos.

Cults of Cthulhu begeleidt je bij het creëren van complexe en geloofwaardige antagonisten voor je scenario’s en campagnes – schurken die meer zijn dan alleen gezichtsloze, geklede volgelingen en die misschien wel de meest angstaanjagende dreiging in de hele Mythos belichamen.

3 op voorraad

Artikelnummer: 9781568824390 Categorie:

Beschrijving

Call of Cthulhu RPG – Cults of Cthulhu

Nota: al onze spellen worden verkocht in het ENGELS, tenzij expliciet aangegeven dat ze in een andere taal zijn.

GTIN: 9781568824390

Vendor Item nr: CHA23177-H

 

Geheimen van de Cthulhu Sekte

Cults of Cthulhu duikt in de menselijke kant van de duistere en gruwelijke wereld van hen die de dode maar dromende gruwel aanbidden die bekend staat als Great Cthulhu. Hier proberen verwrongen mensen betekenis te vinden in een hopeloos universum en een doel te vinden in hun vluchtige en onbeduidende levens. Dit is de wereld van de Cthulhu Cult en degenen die luisteren naar de duistere roep van zijn meester.

In Call of Cthulhu zijn er veel mensen die de buitenaardse krachten van het universum dienen en gunsten willen inruilen voor macht. Maar er is één verraderlijke sekte die boven de rest uitstijgt. Een die in het geheim de menselijke beschaving heeft doordrongen voordat de menselijke beschaving zelfs maar bestond: de Cthulhu Cultus. Van de geschiedenis van zijn gevarieerde vormen tot zijn opmerkelijke persoonlijkheden, dit bronboek presenteert niet alleen kant-en-klare Cthulhu sektes, maar ook advies over het ontwerpen van unieke sektes om je onderzoekers in je spellen en campagnes lastig te vallen.

Hierin wordt een gruwelijke deuropening geopend. Binnenin worden de fijne kneepjes van Cthulhu-culten en hun verschillende permutaties diepgaand onderzocht. Als Keeper, schrijver of verhalenverteller kan dit boek worden gebruikt als hulpmiddel om je te inspireren om iets totaal nieuws te creëren, maar nog steeds geworteld in de verwrongen doornstruiken en gezonken zeewier van de Cthulhu Mythos.

Cults of Cthulhu begeleidt je bij het creëren van complexe en geloofwaardige antagonisten voor je scenario’s en campagnes – schurken die meer zijn dan alleen gezichtsloze, geklede volgelingen en die misschien wel de meest angstaanjagende dreiging in de hele Mythos belichamen.

-Een geschiedenis van Cthulhu culten.
-Vijf volledig uitgewerkte Cthulhu sektes, klaar om in spellen te worden opgenomen.
-Omvat het Victoriaanse tijdperk tot aan de moderne tijd.
-Nooit eerder vertoonde geheimen van de Deathless Masters.
-Gedetailleerde richtlijnen voor het ontwerpen van culten en hun leiders voor campagnes.
-Speciaal “Cult werkblad” om de verschillende gemaakte sektes te noteren.
-Profielen voor een breed scala aan sekteleden, nieuwe Cthulhu-gerelateerde monsters, artefacten en spreuken.
-Drie scenario’s over Cthulhu by Gaslight, de Roaring Twenties en de moderne tijd.
-Cthulhu in Mythos boekdelen.

Volwassen inhoud
Dit boek behandelt volwassen thema’s en is bedoeld voor volwassen spelers.

Dit supplement kan het beste gebruikt worden met het Call of Cthulhu rollenspel en, optioneel, met het Pulp Cthulhu supplement, beide apart verkrijgbaar.

Hoofdstuk 1: Geschiedenis van de Cthulhu Cult, een verzameling historische verslagen van gebeurtenissen die mogelijk verband houden met de aanbidding van Great Cthulhu. Van het onderzoek van Mildred Schwartz uit de jaren 1920 tot de informatie uit de moderne tijd verzameld door David Eberhart, een student documentaire film.

Hoofdstuk 2: Cults of Cthulhu, een gedetailleerde blik op vijf Cthulhu cultussen uit verschillende periodes in de geschiedenis. Elk onderzoekt de geschiedenis, overtuigingen en sociale structuur van de verschillende culten en beschrijft hun leiders en belangrijkste leden, samen met mogelijke plot- en verhaalideeën.

-The Elevated Order of Morpheus: Londen 1890, waar de rijken en elite niet tevreden zijn met alledaagse macht en invloed.
-The Louisiana Swamp Cult: een wrede Cthulhu cultus die in 1907 door inspecteur Legrasse werd ontbonden in de moerassen net buiten New Orleans.
-The Society of the Angelic Ones: een sekte die floreert in Los Angeles in 1920, die aast op degenen die naar het westen kwamen om de Californische droom na te jagen, alleen om hopeloos en wanhopig achter te blijven.
-The Esoteric Order of Dagon: een kijkje in de Innsmouth sekte, waar het dienen van Cthulhu slechts een onderdeel is van een veel groter plan.
-De Kerk van de Perfecte Wetenschap: een hedendaagse sekte die psychologie en technologie gebruikt om de mensheid voor te bereiden op de komst van de Grote Cthulhu.

Hoofdstuk 3: Het creëren van een Cthulhu sekte, de details van het creëren van je eigen Cthulhu sekte, met details over wat een Cthulhu sekte anders maakt dan andere Mythos sektes en gaat in op organisatorische structuren. Biedt een stap-voor-stap proces voor het ontwerpen van een cultus vanaf de basis, waarbij dieper wordt ingegaan op aspecten zoals financiering, werving en organisatie. Advies voor het creëren van een sekteleider, aantoonbaar de spil van elke sekte, is inbegrepen. Drie voorbeeldsektes zijn opgenomen om de methode te demonstreren en inspiratie te bieden.

Hoofdstuk 4: Sekteleden, Monsters en Artefacten biedt hulpmiddelen voor Wachters, inclusief profielen voor een breed scala aan algemene sekteleden, maar ook monsterlijke volgelingen en geallieerde buitenaardse wezens. Diepgaande analyse over de Dodenloze Meesters en richtlijnen voor het creëren van deze onsterfelijke meesters. Dit hoofdstuk bevat ook details over nieuwe bovennatuurlijke artefacten en nieuwe spreuken om onderzoekers nachtmerries te bezorgen.

Hoofdstukken 5 tot 7: Scenario’s, een verzameling van drie avonturen die zich afspelen in verschillende tijdsperioden en locaties. Elk biedt de basis voor uitgebreid spel en kan worden gebruikt om nieuwe campagnes op te zetten. Je kunt deze scenario’s als afzonderlijke avonturen spelen of ze aan elkaar koppelen om een veel breder beeld te schetsen van de Cultus van Cthulhu door de tijd en de wereld heen. Hoewel de scenario’s gestructureerd zijn om in verschillende tijdperken plaats te vinden, kunnen ze worden aangepast om in één tijdperiode te spelen, of dat nu de jaren 1920-1930 of de moderne tijd is.

-Loki’s Gift: In het Londen van 1890 moeten de onderzoekers de dood onderzoeken van een getalenteerde jonge muzikant die ogenschijnlijk zelfmoord heeft gepleegd. Dit scenario verkent de duistere kant van kunst en muziek en weerspiegelt de kwalen van de maatschappij op de onderzoekers.

-The Angel’s Thirst: 1920 Los Angeles, de onderzoekers worden ingehuurd door een jonge vrouw wiens taxichauffeur vader vermist wordt. Dit scenario gaat in op de kracht van religie, de gemeenschap en de familie, en hoe dingen worden verdraaid om een duister doel te dienen.

-A God’s Dream: speelt zich af in 2021 en de onderzoekers moeten een vriend opsporen in hartje Chicago. In dit avontuur wordt bekeken hoe technologie een sekte kan helpen door rijkdom en bedrijfsinvloed toe te kennen om mogelijk de Great Old Ones te laten ontwaken.

In de bijlagen vindt u suggesties voor verder lezen en inspiratie, het gebruik van Mythos-titels bij het onderzoeken van Cthulhu en verzamelde spelershand-outs en kaarten van de scenario’s.

***

Call of Cthulhu RPG – Cults of Cthulhu

Secrets of the Cthulhu Cult

Cults of Cthulhu delves into the human side of the dark and horrific world of those who worship the dead yet dreaming abomination known as Great Cthulhu. Here, twisted humans try to find meaning in a hopeless universe, and seek purpose in their fleeting and insignificant lives. This is the world of the Cthulhu Cult and those who hear its master’s dark call.

In Call of Cthulhu there are many who serve the alien forces of the universe and seek to trade favor for power. But, there is one insidious cult that rises above the rest. One that has secretly permeated human civilization since before human civilization even existed: the Cthulhu Cult. From the history of its varied forms through to its notable personalities, this sourcebook presents not only ready to use Cthulhu cults but also advice on designing unique cults to trouble your investigators in your games and campaigns.

Herein, a horrific doorway is thrown open. Inside, the intricacies of Cthulhu cults and their varying permutations are explored in depth. As a Keeper, writer, or storyteller, this book can be used as a tool to help inspire you to expand and create something totally new, but still rooted in the twisted brambles and sunken seaweed of the Cthulhu Mythos.

Cults of Cthulhu guides you in the creation of complex and believable antagonists for your scenarios and campaigns—villains who are more than just faceless, robed minions and who perhaps embody the most terrifying threat in all of the Mythos.

•A history of Cthulhu cults.
•Five fully fleshed out Cthulhu cults, ready to be incorporated into games.
•Covering the Victorian era through to the Modern-Day.
•Never before seen secrets of the Deathless Masters.
•Detailed guidance on designing cults and their leaders for campaigns.
•Special “Cult Worksheet” to record the various cults created.
•Profiles for a wide range of cultists, new Cthulhu-connected monsters, artifacts, and spells.
•Three scenarios covering Cthulhu by Gaslight, the Roaring Twenties, and the Modern-Day.
•Cthulhu in Mythos tomes.

Mature Content
This book deals with mature themes and is intended for mature players.

This supplement is best used with the Call of Cthulhu roleplaying game and, optionally, with the Pulp Cthulhu supplement, both available separately.

Chapter 1: History of the Cthulhu Cult, a collection of historical accounts of events possibly connected to the worship of Great Cthulhu. From the 1920s research of Mildred Schwartz through to the modern age information gathered by David Eberhart, a documentary film student.

Chapter 2: Cults of Cthulhu, a detailed look at five Cthulhu cults from different periods in history. Each explores the history, beliefs, and social structure of the differing cults, as well as detailing their leaders and key members, along with possible plot and story ideas.

•The Elevated Order of Morpheus: 1890s London, where the wealthy and elite are not satisfied with mundane power and influence.
•The Louisiana Swamp Cult: a brutal Cthulhu cult disbanded by Inspector Legrasse in the swamps just outside of New Orleans in 1907.
•The Society of the Angelic Ones: a cult thriving in 1920s Los Angeles, preying on those that came west chasing the California dream, only to be left hopeless and desperate.
•The Esoteric Order of Dagon: a look into the Innsmouth cult, where serving Cthulhu is only part of a far greater plan.
•The Church of the Perfect Science: a modern-day cult that uses psychology and technology to prepare humanity for the coming of Great Cthulhu.

Chapter 3: Creating a Cthulhu Cult, the nitty-gritty of creating your own Cthulhu cult, providing details about what makes a Cthulhu cult different from other types of Mythos cults, as well as going into organizational structures. Provides a step-by-step process for designing a cult from the ground up, looking deep into aspects such as financing, recruitment, and organization. Advice for creating a cult leader, arguably, the linchpin of any cult, is included. Three example cults are included to demonstrate the method as well as offer inspiration.

Chapter 4: Cultists, Monsters, and Artifacts, provides resources for Keepers, including profiles for a wide range of generic cultists, as well as monstrous followers and allied alien creatures. In depth analysis about the Deathless Masters, and guidance on how to create these undying masters. This chapter also details new supernatural artifacts, and new spells to cause investigators nightmares.

Chapters 5 to 7: Scenarios, a collection of three adventures, set in different time periods and locations. Each provides the basis for expanded play and can be used to set up new campaigns. You can play these scenarios as separate adventures or link them together to paint a much broader picture of the Cthulhu Cult across both time and the world. While structured to take place in differing eras, the scenarios can be adjusted to allow play in a single time period, be it the 1920s–1930s or the modern-day.

•Loki’s Gift: 1890s London, the investigators must look into the death of a talented young musician who seemingly committed suicide. This scenario explores the darker side of the arts and music, reflecting the ills of society back onto the investigators.

•The Angel’s Thirst: 1920s Los Angeles, the investigators are hired by a young woman whose taxi-driving father has gone missing. This scenario delves into the power of religion, community, and the family, and how things get twisted to serve a dark purpose.

•A God’s Dream: set in 2021, the investigators must track down a friend in the heart of Chicago. This adventure looks at how technology can aid a cult—granting wealth and corporate influence to potentially awaken the Great Old Ones.

Appendices, cover suggested further reading and inspiration, using Mythos tomes when researching Cthulhu, and collected player handouts and maps from the scenarios.

 

Extra informatie

Merk RPG

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg korting op je volgende aankoop!

Proficiat! Je korting is onderweg (check zeker ook je spamfolder).